Áp dụng bộ lọc để xem các bản ghi chọn lọc trong cơ sở dữ liệu Access

BÀI 8 TẠO BẢNG TABLE, SỬ DỤNG TAB TRONG TABLE
BÀI 8 TẠO BẢNG TABLE, SỬ DỤNG TAB TRONG TABLE

Lọc là một cách hữu ích để chỉ nhìn thấy dữ liệu mà bạn muốn hiển thị trong cơ sở dữ liệu Access. Bạn có thể dùng bộ lọc để hiển thị bản ghi cụ thể trong một biểu mẫu, báo cáo, truy vấn hoặc biểu dữ liệu hay chỉ để in bản ghi nào đó từ một báo cáo, bảng hoặc truy vấn. Nhờ có áp dụng bộ lọc, bạn có thể hạn chế dữ liệu trong một dạng xem mà không làm thay đổi thiết kế của đối tượng bên dưới.

Trong bài viết này

Cách bộ lọc hữu ích

Kể từ khi xem bạn nhận được sau khi bạn áp dụng một bộ lọc chỉ chứa các bản ghi có các giá trị mà bạn đã chọn, phần còn lại của dữ liệu vẫn ẩn cho đến khi bạn xóa bộ lọc.

Lưu ý: Các cột trong biểu dữ liệu và điều khiển trong biểu mẫu và báo cáo được gắn kết với các biểu thức không hỗ trợ lọc.

Có một số loại bộ lọc và một vài người trong số đó dễ dàng áp dụng và loại bỏ. Access có chứa một số bộ lọc phổ biến được tích hợp vào mọi dạng xem. Tính khả dụng của các lệnh bộ lọc tùy thuộc vào loại và giá trị của trường.

Ví dụ, để xem các bản ghi của những người có ngày sinh nhật trong một tháng cụ thể, hãy bấm vào cột ngày sinh, trên tab trang đầu trong nhóm sắp xếp & bộ lọc , bấm bộ lọc ngàytháng, rồi chọn khoảng ngày bắt buộc.

1. các bộ lọc sẵn dùng cho bạn tùy thuộc vào kiểu dữ liệu trong cột đã chọn.

2. tất cả các ngày trong bộ lọc kỳ hạn bỏ qua phần ngày và năm của giá trị ngày.

Trong dạng xem đã lọc này, bạn chỉ thấy các bản ghi mà trong đó phần tháng của trường ngày sinh được đặt là tháng tư.

1. biểu tượng bộ lọc trong tiêu đề cột và thanh bộ dẫn hướng bản ghi cho biết dạng xem hiện tại được lọc trên cột ngày sinh.

2. trong dạng xem biểu dữ liệu, khi bạn di chuột, chuột, trong đầu đề cột, bạn sẽ thấy tiêu chí lọc hiện tại.

Lưu ý: Khi bạn áp dụng bộ lọc cho một cột đã được lọc, bộ lọc trước đó sẽ tự động bị loại bỏ. Mặc dù chỉ có một bộ lọc duy nhất có thể có hiệu lực cho một trường một lúc, bạn có thể xác định một bộ lọc khác nhau cho từng trường trong dạng xem.

Ví dụ: để xem tên của các liên hệ sống tại Vương Quốc Anh có ngày sinh nhật vào tháng tư, bạn có thể lọc bảng liên hệ trên trường CountryRegion và cũng nằm trong trường ngày sinh. Khi bạn lọc nhiều trường trong một dạng xem đơn, các bộ lọc được kết hợp bằng cách sử dụng toán tử AND, như thế này:

CountryRegion = UK và month of BirthDate = tháng tư

Để trở về dạng xem chưa được lọc: loại bỏ các bộ lọc. Loại bỏ bộ lọc tạm thời loại bỏ nó khỏi dạng xem, để bạn có thể chuyển về dạng xem ban đầu, chưa được lọc.

Để chuyển đổi giữa các dạng xem đã lọc và chưa được lọc: trong nhóm sắp xếp & bộ lọc trên tab trang đầu, bấm vào bộ lọc chuyển đổi.

Để loại bỏ vĩnh viễn bộ lọc khỏi dạng xem: xóa bộ lọc. Để tìm hiểu cách xóa bộ lọc, hãy xem phần xóa bộ lọc.

Thiết đặt bộ lọc sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi bạn đóng đối tượng, ngay cả khi bạn chuyển sang dạng xem khác của đối tượng. Nói cách khác, nếu bạn lọc một biểu mẫu trong dạng xem biểu dữ liệu, các thiết đặt bộ lọc sẽ vẫn có hiệu lực ngay cả khi bạn chuyển sang dạng xem biểu mẫu hoặc dạng xem bố trí và sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi bạn đóng biểu mẫu. Nếu bạn lưu đối tượng trong khi đã áp dụng bộ lọc, nó sẽ sẵn dùng lần sau khi bạn mở đối tượng. Để tìm hiểu về việc lưu một bộ lọc, hãy xem mục lưu một bộ lọc trong bài viết này.

Chọn và áp dụng loại bộ lọc

Bạn có thể chọn từ một vài bộ lọc sẵn dùng cho kiểu dữ liệu. Những bộ lọc này sẵn dùng như các lệnh của menu trong các dạng xem sau đây: biểu dữ liệu, biểu mẫu, báo cáo và bố trí. Ngoài các bộ lọc này, bạn cũng có thể lọc biểu mẫu hoặc biểu dữ liệu bằng cách hoàn thành biểu mẫu (có tên là bộ lọc theo biểu mẫu).

Nếu bạn muốn thêm tính linh hoạt, và nếu bạn cảm thấy thoải mái khi viết biểu thức, bạn có thể tạo bộ lọc của riêng mình bằng cách sử dụng các tùy chọn trên tab Tài liệu bộ lọc .

Chọn từ các loại bộ lọc sau đây:

Các bộ lọc thông thường: để lọc các giá trị cụ thể hoặc một phạm vi giá trị.

Lọc theo lựa chọn: để lọc tất cả các hàng trong một bảng có chứa một giá trị khớp với giá trị đã chọn trong một hàng bằng cách lọc dạng xem biểu dữ liệu.

Lọc theo biểu mẫu: để lọc trên một vài trường trong một biểu mẫu hoặc biểu dữ liệu, hoặc nếu bạn đang cố gắng tìm một bản ghi cụ thể.

Bộ lọc nâng cao: để lọc kiểu mà bạn xác định tiêu chí bộ lọc tùy chỉnh.

Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy các lệnh bộ lọc trong bất kỳ dạng xem nào, trình thiết kế của biểu mẫu hoặc cơ sở dữ liệu có thể bị vô hiệu hóa việc lọc. Liên hệ với người thiết kế để được hỗ trợ thêm.

Bài Hay  Tin học 12 Bài 11: Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ

Bộ lọc chung

Ngoại trừ các trường đối tượng OLE và các trường Hiển thị các giá trị được tính toán, tất cả các loại trường đều cung cấp các bộ lọc thông thường. Danh sách các bộ lọc sẵn dùng tùy thuộc vào kiểu dữ liệu và giá trị của trường đã chọn.

Bấm chuột phải vào trường mà bạn muốn lọc. Để lọc trên nhiều cột hoặc điều khiển, bạn phải chọn và lọc từng cột hoặc điều khiển riêng lẻ, hoặc sử dụng một tùy chọn bộ lọc nâng cao. Xem các phần bộ lọc theo biểu mẫu và nâng cao trong bài viết này để biết thêm thông tin.

Ví dụ, để xem các bộ lọc sẵn dùng cho trường ngày sinh, trên tab trang đầu, trong nhóm sắp xếp & bộ lọc , hãy bấm bộ lọc

Bộ lọc chung theo ngày

1. để lọc các giá trị cụ thể, hãy sử dụng danh sách hộp kiểm. Danh sách hiển thị tất cả các giá trị hiện đang được hiển thị trong trường.

2. để lọc cho một phạm vi giá trị, hãy bấm vào một trong các bộ lọc này và xác định các giá trị cần thiết. Ví dụ, để xem ngày sinh mà mùa thu giữa ngày hiện tại và cuối năm, hãy bấm vào giữa, rồi xác định ngày bắt đầu và kết thúc thích hợp trong hộp thoại giữa . Để xem tất cả các ngày sinh nhật rơi vào một ngày cụ thể, hãy bấm ngày tháng và tất cả các ngày sinh nhật rơi vào ngày cụ thể đó sẽ được hiển thị.

Điều quan trọng cần lưu ý là các giá trị trong trường ngày có ảnh hưởng đến danh sách các bộ lọc kiểu cụ thể. Nếu giá trị ngày gần đây nhất trong trường ngày tháng trong hai năm qua, bạn thấy danh sách bộ lọc chi tiết hơn nữa. Nếu không có ngày trong một trường nhỏ hơn hai tuổi, bạn sẽ thấy danh sách lọc ngắn hơn.

Danh sách lọc ngày dài và ngắn phổ biến

Lưu ý: Các bộ lọc cụ thể kiểu không sẵn dùng đối với các trường có/không, đối tượng OLE và các tệp đính kèm. Danh sách giá trị không sẵn dùng cho trường bản ghi nhớ hoặc đối với các trường có chứa văn bản có định dạng.

Áp dụng bộ lọc thông thường

 1. Mở một bảng, truy vấn, biểu mẫu hoặc báo cáo trong bất cứ dạng xem nào sau đây: Biểu dữ liệu, Biểu mẫu, Báo cáo hoặc Bố trí.

 2. Đảm bảo chưa lọc dạng xem. Trên thanh bộ chọn bản ghi, hãy xác minh rằng không có biểu tượng không được lọc hoặc không lọc đã hiện diện.

  Mẹo: Để loại bỏ tất cả các bộ lọc cho một đối tượng cụ thể, trên tab trang đầu, trong nhóm sắp xếp & bộ lọc , hãy bấm nâng cao, rồi bấm xóa tất cả bộ lọc.

 3. Bấm vào vị trí bất kỳ trong cột hoặc điều khiển tương ứng với trường đầu tiên mà bạn muốn lọc, rồi trên tab nhà , trong nhóm sắp xếp & bộ lọc , bấm bộ lọc

Để áp dụng một bộ lọc thông thường: chỉ đến các bộ lọc văn bản (hoặc số hoặc ngày) , rồi bấm vào bộ lọc bạn muốn. Các bộ lọc chẳng hạn như bằng và giữa lời nhắc bạn nhập các giá trị cần thiết.

Mẹo: Một số ký tự, chẳng hạn như *,% và?, có một ý nghĩa đặc biệt khi được chỉ định trong hộp văn bản bộ lọc. Ví dụ: * đại diện cho một chuỗi ký tự, vì vậy Chuỗi a * sẽ khớp với bất kỳ chuỗi nào bắt đầu bằng a, và không chỉ có chuỗi chữ a *. Để bỏ qua ý nghĩa đặc biệt của một ký tự, hãy đính kèm nó trong dấu ngoặc vuông [], như thế này: a [*]. Cơ sở dữ liệu sử dụng điều trị tiêu chuẩn ANSI-89 *,?, [,],!,-, và # là ký tự đặc biệt. Cơ sở dữ liệu sử dụng tiêu chuẩn ANSI-92 điều trị%, _, [,], ^, và-như các ký tự đặc biệt. Bạn có thể sử dụng tiêu chuẩn có quyền truy nhập nhưng bạn không thể kết hợp hai tiêu chuẩn (ví dụ như, ?a *) trong một biểu thức cụ thể..

Để áp dụng bộ lọc dựa trên các giá trị trường: xóa các hộp kiểm bên cạnh các giá trị mà bạn không muốn lọc, rồi bấm OK.

Để lọc trên một hoặc chỉ một vài giá trị trong một danh sách dài, trước tiên, hãy xóa hộp kiểm (chọn tất cả) , rồi chọn các giá trị mà bạn muốn.

Để lọc các giá trị null (giá trị null cho biết không có dữ liệu) trong trường văn bản, số và ngày: trong danh sách hộp kiểm, hãy xóa hộp kiểm (chọn tất cả) , rồi chọn hộp kiểm bên cạnh (không gian làm việc) .

Lọc theo lựa chọn

Để xem tất cả các hàng trong một bảng có chứa một giá trị khớp với giá trị trong một hàng, bạn có thể nhanh chóng lọc dạng xem biểu dữ liệu bằng cách chọn một giá trị cụ thể, rồi bấm vào lệnh lựa chọn . Danh sách thả xuống Hiển thị các tùy chọn lọc sẵn dùng. Các tùy chọn này sẽ khác nhau, tùy thuộc vào kiểu dữ liệu của giá trị đã chọn. Một cách khác để truy nhập vào các tùy chọn bộ lọc lựa chọn là bấm chuột phải vào ô cụ thể.

Ví dụ, nếu giá trị 2/21/1967 hiện được chọn trong trường ngày sinh, trên tab trang đầu, trong nhóm sắp xếp & bộ lọc , hãy bấm vào lựa chọn để hiển thị các lệnh lọc theo lựa chọn, rồi chọn tùy chọn lọc của bạn…

Danh sách các lệnh cũng phụ thuộc vào số lượng giá trị được chọn. Ví dụ, nếu bạn chỉ chọn một số ký tự trong giá trị, bạn sẽ thấy một danh sách các lệnh khác nhau, tùy thuộc vào phần nào trong trường mà bạn đã chọn.

1. lọc bằng cách sử dụng phần đầu của giá trị trường…

2…. giá trị trung bình của trường…

3…. hoặc cuối một giá trị trường.

Lưu ý: Lọc trên một vùng chọn một phần không sẵn dùng cho các trường đa giá trị. Lệnh lựa chọn không sẵn dùng cho phần đính kèm.

Để loại bỏ bộ lọc, trên tab Trang đầu, trong nhóm sắp xếp & bộ lọc , bấm vào chuyển bộ lọchoặc bấm nâng cao và bấm xóa tất cả bộ lọc.

Áp dụng bộ lọc dựa trên vùng chọn

 1. Mở một bảng, truy vấn, biểu mẫu hoặc báo cáo trong bất cứ dạng xem nào sau đây: Biểu dữ liệu, Biểu mẫu, Báo cáo hoặc Bố trí.

 2. Đảm bảo chưa lọc dạng xem. Trên thanh bộ chọn bản ghi, hãy xác minh rằng không có biểu tượng không được lọc hoặc không lọc đã hiện diện.

 3. Di chuyển đến bản ghi có chứa giá trị mà bạn muốn sử dụng như một phần của bộ lọc, rồi bấm vào bên trong cột (trong dạng xem biểu dữ liệu) hoặc điều khiển (trong biểu mẫu, báo cáo hoặc dạng xem bố trí).

Bài Hay  Hướng dẫn: Nhập Dữ liệu vào Excel và Tạo Mô hình Dữ liệu

Để lọc dựa trên một vùng chọn một phần; chọn các ký tự bạn muốn, trên tab trang đầu, trong nhóm sắp xếp & bộ lọc , hãy bấm lựa chọn, rồi bấm vào bộ lọc bạn muốn áp dụng.

Lọc theo biểu mẫu

Bộ lọc này rất hữu ích khi bạn muốn lọc một vài trường trong một biểu mẫu hoặc biểu dữ liệu, hoặc nếu bạn đang cố gắng tìm một bản ghi cụ thể. Access sẽ tạo ra biểu mẫu hoặc biểu dữ liệu trống tương tự như biểu mẫu gốc hoặc biểu dữ liệu, sau đó cho phép bạn hoàn thành nhiều trường như bạn muốn. Khi bạn đã thực hiện xong, Access sẽ tìm thấy các bản ghi có chứa các giá trị đã xác định.

Lưu ý: Bạn không thể chỉ định giá trị trường cho các trường đa giá trị bằng cách sử dụng bộ lọc theo biểu mẫu, cũng không đối với các trường có bản ghi nhớ, siêu kết nối, có/không hoặc kiểu dữ liệu đối tượng OLE, mặc dù bạn có thể chỉ định giá trị cho các trường khác trong RecordSet.

Ví dụ, nếu bạn muốn tìm tất cả các bản ghi khách hàng trong đó tiêu đề của người liên hệ là chủ sở hữuvà người đó nằm trong Portland hoặc ở Eugene, hãy mở biểu dữ liệu của khách hàng hoặc biểu mẫu và trên tab trang đầu, trong nhóm sắp xếp & bộ lọc , bấm nâng cao, rồi bấm vào lọc theo biểu mẫu.

Nhập tập hợp các giá trị đầu tiên, rồi bấm vào tab hoặc ở cuối biểu dữ liệu hoặc biểu mẫu, rồi nhập tập hợp các giá trị tiếp theo. Lưu ý rằng nếu bạn muốn một giá trị trường hoạt động như một bộ lọc độc lập với các giá trị trường khác, bạn phải nhập giá trị đó trên tabTìm kiếm và mỗi tab. Mỗi hoặc tab đại diện cho một tập hợp các giá trị bộ lọc thay thế.

Để chỉ xem các bản ghi khớp với đầu vào của bạn: Trên tab trang đầu, trong nhóm sắp xếp & bộ lọc , bấm vào bộ lọc chuyển đổi.

Áp dụng bộ lọc bằng cách điền biểu mẫu

 1. Mở bảng hoặc truy vấn trong dạng xem biểu dữ liệu hoặc biểu mẫu trong dạng xem biểu mẫu.

 2. Đảm bảo rằng dạng xem chưa được lọc. Trên thanh bộ chọn bản ghi, hãy xác minh rằng không có biểu tượng không được lọc hoặc không lọc đã hiện diện.

 3. Trên tab trang đầu, trong nhóm sắp xếp & bộ lọc , hãy bấm nâng cao, rồi bấm vào lọc theo biểu mẫu trên menu lối tắt.

 4. Tùy thuộc vào việc bạn đang làm việc trong dạng xem biểu dữ liệu hoặc trong dạng xem biểu mẫu, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  Dạng xem biểu dữ liệu: Bấm vào hàng đầu tiên trong cột mà bạn muốn lọc, bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó chọn một giá trị. Để thêm các giá trị bổ sung, chỉ cần bấm vào tab hoặc ở cuối biểu dữ liệu và chọn một giá trị khác.

  Dạng xem biểu mẫu: bấm vào mũi tên xuất hiện trong điều khiển, rồi chọn một giá trị để lọc. Để thêm các giá trị bổ sung, hãy bấm vào tab hoặc ở cuối biểu mẫu và chọn một giá trị khác.

  Mẹo: Bạn không thể chỉ định giá trị trường cho các trường đa giá trị bằng cách sử dụng bộ lọc theo biểu mẫu, nhưng bạn có thể chỉ định giá trị cho trường không có giá trị trong RecordSet.

  • Để xác định một danh sách các giá trị có thể có cho một trường, hãy sử dụng toán tử or . Ví dụ: xác định “Portland” hoặc “Oregon” trong trường thành phố để lọc các bản ghi có chứa một trong hai giá trị.

  • Để lọc dựa trên trạng thái của một điều khiển, chẳng hạn như hộp kiểm hoặc nút, hãy bấm vào điều khiển để nó nằm trong trạng thái mà bạn muốn. Để trả về điều khiển đến vị trí trung lập, để nó sẽ không được dùng làm tiêu chí để lọc bản ghi, hãy đảm bảo rằng nó không sẵn dùng (xuất hiện mờ).

  • Để lọc các bản ghi có null (thiếu), không có null, trống (trống hoặc “”) hoặc giá trị không trống, hãy nhập là NULL, không phải là NULL, “”, hay không “” trong trường.

 5. Nếu bạn muốn xác định hai tập hợp tiêu chí thay thế, ví dụ: để chỉ nhìn thấy tên liên hệ có giá trị CountryRegion là Hoa Kỳ và có ngày sinh nhật rơi vào tháng tư, bạn có thể thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Để truy xuất tất cả các bản ghi đáp ứng một trong nhiều bộ tiêu chí, hãy xác định tiêu chí bằng cách nhập bộ tiêu chí đầu tiên, bấm vào tab hoặc rồi nhập bộ tiêu chí kế tiếp. Lưu ý rằng nếu bạn muốn một giá trị trường hoạt động như một bộ lọc độc lập với các giá trị trường khác, bạn phải nhập giá trị đó trên tab Tìm kiếm và mỗi tab. Nói cách khác, giao diện tab và mỗi tab đại diện cho một tập hợp các giá trị lọc thay thế.

  • Cũng nên lưu ý rằng mỗi lần bạn thêm một tiêu chí trường vào tab hoặc tab, Access sẽ tạo ra một hoặc một tab khác. Điều này cho phép bạn xác định một số tiêu chí “hoặc”. Bộ lọc trả về bất kỳ bản ghi nào chứa tất cả các giá trị được xác định trên tab giao diện hoặc tất cả các giá trị được xác định trên tab đầu tiên hoặc tất cả các giá trị đã xác định trên tab thứ hai hoặc trên cùng.

Để loại bỏ bộ lọc và hiện tất cả bản ghi, hãy bấm vào chuyển lại bộ lọc .

Để sửa đổi một bộ lọc theo biểu mẫu, hãy bấm nâng cao, rồi bấm vào lọc theo biểu mẫu . Bộ lọc tiêu chí hiện tại được hiển thị.

Bài Hay  Cách viết nào sau đây đưa ra màn hình giá trị các phần tử của mảng A?

Bộ lọc nâng cao

Nhân dịp, bạn có thể muốn áp dụng một bộ lọc là loại bộ lọc nâng cao và bạn có thể phải viết tiêu chí lọc chính mình. Ví dụ, để tìm bản ghi có chứa ngày tháng xảy ra trong vòng bảy ngày trước đó hoặc sáu tháng trước đó.

Sử dụng bộ lọc nâng cao yêu cầu viết biểu thức. Các biểu thức tương tự như các công thức trong Excel và các tiêu chí mà bạn xác định khi thiết kế một truy vấn.

Một ví dụ về nơi bạn có thể sử dụng bộ lọc nâng cao, để tìm tên của những liên hệ này có sinh nhật xảy ra trong vòng bảy ngày qua. Sau khi bạn áp dụng một bộ lọc nâng cao, bạn có thể thêm giới hạn kết quả cho những quốc gia/khu vực nào đó là Hoa Kỳ.

Áp dụng bộ lọc nâng cao

 1. Mở một bảng, truy vấn, biểu mẫu hoặc báo cáo trong bất cứ dạng xem nào sau đây: Biểu dữ liệu, Biểu mẫu, Báo cáo hoặc Bố trí.

 2. Đảm bảo chưa lọc dạng xem. Trên thanh Bộ dẫn hướng bản ghi, hãy xác thực rằng Không áp dụng Bộ lọc xuất hiện mờ đi (không sẵn dùng). Nếu không nhìn thấy thanh Bộ dẫn hướng bản ghi, hãy bấm Nâng cao trong nhóm Sắp xếp & Lọc trên tab Trang đầu và sau đó bấm Xóa Tất cả các Bộ lọc (nếu Xóa Tất cả các Bộ lọc xuất hiện mờ đi, có nghĩa là không bộ lọc nào có hiệu lực ).

 3. Trên tab trang đầu, trong nhóm sắp xếp & bộ lọc , hãy bấm nâng cao , rồi bấm vào lọc nâng cao/sắp xếp trên menu lối tắt.

 4. Thêm trường vào nơi bạn muốn lọc tới lưới.

 5. Trong hàng Tiêu chí của mỗi trường, hãy xác định một tiêu chuẩn. Áp dụng tiêu chuẩn như một tập và chỉ có bản ghi khớp với tất cả các tiêu chuẩn trong hàng Tiêu chí được hiển thị. Để xác định tiêu chuẩn thay thế cho trường đơn, hãy nhập tiêu chuẩn đầu tiên trong hàng Tiêu chí và tiêu chuẩn thứ hai trong hàng Or v.v.

  Mẹo:

  • Áp dụng toàn bộ tập tiêu chuẩn trong hàng Or thay thế cho tập tiêu chuẩn trong hàng Tiêu chí. Nếu bạn muốn áp dụng bất cứ tiêu chuẩn nào cho cả hai tập tiêu chuẩn thì bạn phải nhập vào cả hàng Tiêu chí và hàng Or . Bấm Bật tắt Bộ lọc để xem hàng đã lọc.

  • Một cách hay để tìm hiểu cách ghi tiêu chí là áp dụng bộ lọc chung hoặc bộ lọc dựa vào vùng chọn cho kết quả gần đúng với những điều bạn đang tìm kiếm. Sau đó, khi đã áp dụng bộ lọc cho dạng xem, hãy hiển thị tab đối tượng Bộ lọc

Lệnh đặc biệt trên tab tài liệu Bộ lọc

Bạn có thể sử dụng hai lệnh đặc biệt trên tab tài liệu Bộ lọc. Khi bạn bấm chuột phải vào vị trí bất kỳ phía trên lưới thiết kế trên tab, các lệnh Tải từ Truy vấn và Lưu Dưới dạng Truy vấn sẽ hiển thị trên menu lối tắt.

Lệnh Nạp từ Truy vấn tải thiết kế của một truy vấn đã chọn vào trong lưới. Lệnh này cho phép bạn sử dụng tiêu chuẩn truy vấn làm tiêu chuẩn lọc.

Lệnh Lưu Thành Truy vấn cho phép bạn lưu thiết đặt bộ lọc dưới dạng một truy vấn mới.

Loại bỏ hoặc áp dụng lại một bộ lọc

Để chuyển sang dạng xem chưa được lọc của dữ liệu, hãy loại bỏ các bộ lọc bằng cách bấm được lọc trên thanh bộ dẫn hướng bản ghi để trở về dạng xem đầy đủ.

Khi bạn loại bỏ bộ lọc hiện tại, các bộ lọc sẽ tạm thời bị loại bỏ khỏi tất cả các trường trong dạng xem. Ví dụ, nếu bạn lần đầu tiên áp dụng các bộ lọc trên các trường CountryRegion và ngày sinh, rồi loại bỏ các bộ lọc, bạn nhìn thấy tất cả các bản ghi một lần nữa.

Để áp dụng lại các bộ lọc gần đây nhất, hãy bấm chưa được lọc trên thanh bộ dẫn hướng bản ghi.

Xóa một bộ lọc

Xóa bộ lọc khi bạn không còn cần đến. Xóa bộ lọc xóa bỏ nó khỏi dạng xem và bạn không còn có thể áp dụng lại nó bằng cách bấm không được lọc trên thanh trạng thái. Bạn có thể xóa một bộ lọc đơn từ trường đơn hoặc xóa tất cả bộ lọc từ tất cả các trường trong dạng xem.

 • Để xóa một bộ lọc từ một trường duy nhất: bấm chuột phải vào cột hoặc điều khiển đã lọc, rồi bấm xóa bộ lọc từ tên trường.

 • Để xóa tất cả các bộ lọc khỏi tất cả các trường: trên tab trang đầu, trong nhóm sắp xếp & bộ lọc , hãy bấm nâng cao, rồi bấm xóa tất cả bộ lọc trên menu lối tắt.

Lưu bộ lọc

Nó có thể hữu ích khi lưu bộ lọc nếu bạn sẽ sử dụng lại. Các thiết đặt bộ lọc có hiệu lực tại thời điểm khi bạn đóng bảng, truy vấn, biểu mẫu hoặc báo cáo sẽ tự động được lưu cùng với đối tượng và chúng sẵn dùng để áp dụng lại. Tuy nhiên, theo mặc định, các thiết đặt bộ lọc sẽ không tự động được áp dụng cho bạn khi bạn mở đối tượng.

Để đảm bảo rằng các bộ lọc hiện tại sẽ tự động được áp dụng khi bạn mở tiếp, hãy truy vấn, biểu mẫu hoặc báo cáo, từ bảng thuộc tính của đối tượng, đặt thuộc tính filteronload của đối tượng thành có. Thuộc tính Filteronload được áp dụng trong lần tiếp theo bạn mở đối tượng. Bất cứ khi nào bạn thay đổi thiết đặt này, bạn phải đóng đối tượng và mở lại nó để áp dụng thiết đặt mới.

Lưu ý: Cài đặt thuộc tính FilterOnLoad chỉ được áp dụng khi đối tượng tải. Nếu bạn đặt thuộc tính này cho đối tượng trong dạng xem Thiết kế, rồi chuyển sang dạng xem khác thì cài đặt này sẽ không được áp dụng. Bạn phải đóng và mở lại đối tượng cho các thay đổi đối với thiết đặt thuộc tính filteronload để có hiệu lực.

Bạn đang xem bài viết: Áp dụng bộ lọc để xem các bản ghi chọn lọc trong cơ sở dữ liệu Access. Thông tin do Elive chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment