Bàn phím laptop bị loạn, nhảy chữ lung tung: Nguyên nhân & Khắc phục

32 Tổ Hợp Phím Bí Mật Trên Bàn Phím Của Bạn
32 Tổ Hợp Phím Bí Mật Trên Bàn Phím Của Bạn

Ôªø

H∆∞·ªõng d·∫´n cách t·ª± kh·∫Øc ph·ª•c l·ªói bàn phím laptop b·ªã lo·∫°n

Tình tr·∫°ng laptop b·ªã lo·∫°n phím, nh·∫£y ch·ªØ lung tung s·∫Ω gây r·∫•t nhi·ªÅu khó khƒÉn trong quá trình nh·∫≠p d·ªØ li·ªáu và làm gi·∫£m hi·ªáu su·∫•t làm vi·ªác. M·∫∑c dù b·∫°n có th·ªÉ s·ª≠ d·ª•ng bàn phím ·∫£o ƒë·ªÉ ƒë·ªëi phó t·∫°m th·ªùi nh∆∞ng v·ªÅ lâu dài cách làm này s·∫Ω có s·ª± b·∫•t ti·ªán.

Bàn phím laptop b·ªã lo·∫°n có th·ªÉ có nhi·ªÅu bi·ªÉu hi·ªán khác nhau. Xác ƒë·ªãnh ƒë∆∞·ª£c chính xác ƒë∆∞·ª£c nguyên nhân, b·∫°n hãy xem xét 3 tr∆∞·ªùng h·ª£p ph·ªï bi·∫øn d∆∞·ªõi ƒëây.

Bàn phím gõ ch·ªØ ra s·ªë ho·∫∑c s·ªë ra ch·ªØ: Nguyên nhân c·ªßa tình tr·∫°ng này là b·∫°n ƒëã vô tình kích ho·∫°t Numlock trên laptop không có bàn phím s·ªë riêng bi·ªát. Khi b·∫≠t tính nƒÉng Numlock, m·ªôt s·ªë phím ch·ªØ U, I, O, J, K, L, M s·∫Ω chuy·ªÉn thành phím s·ªë t∆∞∆°ng ·ª©ng 4, 5, 6, 1, 2, 3, 0.

M·ªôt s·ªë bàn phím laptop cho phép gõ ch·ªØ ra s·ªë khi b·∫≠t phím ch·ª©c nƒÉng

Bàn phím gõ ch·ªØ ra ký t·ª± l·∫°: Tr∆∞·ªùng h·ª£p bàn phím laptop gõ ra nh·ªØng ký t·ª± l·∫° và không thu·ªôc b·∫£ng ch·ªØ cái alphabet. Nguyên nhân là do ng∆∞·ªùi dùng thi·∫øt l·∫≠p sai cài ƒë·∫∑t ngôn ng·ªØ bàn phím ho·∫∑c xung ƒë·ªôt ph·∫ßn m·ªÅm v·ªõi công c·ª• gõ ti·∫øng Vi·ªát và Windows.

Bài Hay  Cách Sửa Bàn Phím Bị Hỏng Hiệu Quả

T·ªï h·ª£p phím ch·ª©c nƒÉng b·ªã lo·∫°n: Bi·ªÉu hi·ªán c·ªßa tr∆∞·ªùng h·ª£p này là t·ªï h·ª£p phím th·ª±c hi·ªán sai ch·ª©c nƒÉng, ch·∫≥ng h·∫°n nh∆∞ nh·∫•n Ctrl+C nh∆∞ng không th·ªÉ sao chép mà l·∫°i thành in ƒë·∫≠m vƒÉn b·∫£n. Nguyên nhân c·ªßa tình tr·∫°ng này là do Driver bàn phím ƒëã b·ªã l·ªói ho·∫∑c quá c≈©.

Bàn phím laptop b·ªã nh·∫£y ch·ªØ, dính ch·ªØ: Khi b·∫°n gõ phím a m·ªôt l·∫ßn mà màn hình l·∫°i hi·ªÉn th·ªã aaaa thì có nghƒ©a là bàn phím laptop b·ªã k·∫πt nút, k·∫πt phím. Nguyên nhân c·ªßa tình tr·∫°ng này ch·ªß y·∫øu là do b·ª•i b·∫©n.

H·∫ßu h·∫øt nguyên nhân bàn phím laptop b·ªã lo·∫°n là do ph·∫ßn m·ªÅm, vì v·∫≠y b·∫°n hoàn toàn có th·ªÉ t·ª± kh·∫Øc ph·ª•c hi·ªáu qu·∫£ t·∫°i nhà ƒë∆°n gi·∫£n n·∫øu làm theo ƒëúng h∆∞·ªõng d·∫´n. Ngoài ra, nhi·ªÅu tr∆∞·ªùng h·ª£p bàn phím laptop b·ªã b·ªã ƒë∆°, lo·∫°n ch·ªØ do pin y·∫øu thì b·∫°n ch·ªâ c·∫ßn c·∫Øm s·∫°c cho laptop là ƒëã có th·ªÉ kh·∫Øc ph·ª•c nhanh chóng.

Trong tr∆∞·ªùng h·ª£p kích ho·∫°t nh·∫ßm ch·ª©c nƒÉng Numlock, b·∫°n ch·ªâ c·∫ßn ·∫•n t·ªï h·ª£p phím Fn + Insert ƒë·ªÉ t·∫Øt tính nƒÉng Numlock là kh·∫Øc ph·ª•c ƒë∆∞·ª£c tình tr·∫°ng bàn phím gõ ch·ªØ ra s·ªë, gõ s·ªë ra ch·ªØ. V·ªõi các tr∆∞·ªùng h·ª£p còn l·∫°i, b·∫°n th·ª±c hi·ªán theo h∆∞·ªõng d·∫´n.

Tr∆∞·ªõc tiên, b·∫°n c·∫ßn cài ƒë·∫∑t ngôn ng·ªØ bàn phím v·ªÅ Ti·∫øng Anh thông d·ª•ng:

Bài Hay  Cách tắt laptop máy tính bằng bàn phím khi bị đơ không tắt được nguồn

Chọn English (United States) hoặc Vietnamese

Sau ƒëó, b·∫°n click vào bi·ªÉu t∆∞·ª£ng Unikey trên màn hình Desktop ho·∫∑c thanh Taskbar và th·ª±c hi·ªán thi·∫øt l·∫≠p cài ƒë·∫∑t chu·∫©n cho gõ ti·∫øng Vi·ªát nh∆∞ sau:

Sau ƒëó nh·∫•n ƒêóng ƒë·ªÉ l∆∞u cài ƒë·∫∑t.

Thi·∫øt l·∫≠p cài ƒë·∫∑t chu·∫©n cho b·ªô gõ ti·∫øng Vi·ªát nh∆∞ hình

Nh∆∞ v·∫≠y là b·∫°n ƒëã hoàn thành cài ƒë·∫∑t chu·∫©n cho ngôn ng·ªØ bàn phím và ph·∫ßn m·ªÅm h·ªó tr·ª£ gõ ti·∫øng Vi·ªát. Hãy ki·ªÉm tra l·∫°i l·ªói bàn phím laptop b·ªã lo·∫°n ƒëã ƒë∆∞·ª£c kh·∫Øc ph·ª•c ch∆∞a nhé.

Khi t·ªï h·ª£p phím b·ªã lo·∫°n ch·ª©c nƒÉng, b·∫°n hãy th·ª≠ g·ª° ho·∫∑c c·∫≠p nh·∫≠t Driver bàn phím lên phiên b·∫£n m·ªõi nh·∫•t theo các b∆∞·ªõc sau:

B∆∞·ªõc 1: Kích chu·ªôt ph·∫£i t·∫°i This PC/My Computer > ch·ªçn Manage.

Chọn Manage

B∆∞·ªõc 2: B·∫°n kích ch·ªçn Device Manager > ch·ªçn m·ª•c Keyboard trong danh sách bên ph·∫£i c·ª≠a s·ªï Computer Management.

B∆∞·ªõc 3: Nh·∫•n chu·ªôt ph·∫£i vào Driver bàn phím laptop ƒëang s·ª≠ d·ª•ng (th∆∞·ªùng là Standard PS/2 Keyboard) và ch·ªçn:

Ch·ªçn theo th·ª© t·ª± nh∆∞ hình ƒë·ªÉ g·ª° cài ƒë·∫∑t

N·∫øu b·∫°n ch·ªçn Driver, h·ªá th·ªëng s·∫Ω hi·ªÉn th·ªã ti·∫øp c·ª≠a s·ªï nh∆∞ d∆∞·ªõi ƒëây:

Chọn Search automatically for updated driver software

Ngoài ra, laptop c·ªßa b·∫°n c≈©ng có th·ªÉ ƒëã b·ªã virus xâm nh·∫≠p và gây lo·∫°n ch·ª©c nƒÉng bàn phím. Do ƒëó, n·∫øu vi·ªác g·ª° và c·∫≠p nh·∫≠t Driver ch∆∞a kh·∫Øc ph·ª•c ƒë∆∞·ª£c tình tr·∫°ng này, b·∫°n hãy quét virus cho toàn b·ªô laptop ƒë·ªÉ b·∫£o ƒë·∫£m bàn phím ho·∫°t ƒë·ªông bình th∆∞·ªùng và an toàn cho thi·∫øt b·ªã.

Bài Hay  Cách tắt nguồn laptop khi máy bị đơ và cách khắc phục máy tránh bị đơ

V·ªõi tr∆∞·ªùng h·ª£p bàn phím laptop t·ª± nh·∫£y ch·ªØ do b·ªã k·∫πt nút, b·∫°n có th·ªÉ t·ª± v·ªá sinh phím b·ªã k·∫πt t·∫°i nhà b·∫±ng cách dùng tua vít và c·∫°y n·∫Øp phím b·ªã k·∫πt lên, làm s·∫°ch chân phím r·ªìi l·∫Øp l·∫°i. V·ªõi laptop không th·ªÉ tháo r·ªùi t·ª´ng phím, b·∫°n hãy t·∫Øt ngu·ªìn laptop và làm s·∫°ch bên ngoài t·ª´ t·ª´.

Xem thêm:

Trên ƒëây là các cách giúp b·∫°n t·ª± s·ª≠a l·ªói bàn phím laptop b·ªã lo·∫°n trong t·ª´ng tr∆∞·ªùng h·ª£p c·ª• th·ªÉ. N·∫øu b·∫°n ƒëã th·ª≠ t·∫•t c·∫£ cách trên mà v·∫´n không kh·∫Øc ph·ª•c ƒë∆∞·ª£c tình tr·∫°ng l·ªói, hãy liên h·ªá ngay Hotline mi·ªÖn phí 1800 6024 ho·∫∑c mang máy tr·ª±c ti·∫øp ƒë·∫øn c∆° s·ªü g·∫ßn nh·∫•t c·ªßa H·ªá th·ªëng S·ª≠a ch·ªØa Laptop 24h ƒë·ªÉ ƒë∆∞·ª£c h·ªó tr·ª£.

V·ªõi ƒë·ªôi ng≈© k·ªπ thu·∫≠t viên nhi·ªát tình và giàu kinh nghi·ªám, chúng tôi s·∫Ω giúp b·∫°n kh·∫Øc ph·ª•c tình tr·∫°ng này m·ªôt cách nhanh chóng.

Tin hot

Thảo luận nhiều

Đặt lịch

Bạn đang xem bài viết: Bàn phím laptop bị loạn, nhảy chữ lung tung: Nguyên nhân & Khắc phục. Thông tin do Elive chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment