Cách vẽ biểu đồ tròn môn Địa Lý nhanh dễ hiểu nhất

hướng dẫn nhận xét cơ bản các dạng biểu đồ tròn – học sinh giỏi
hướng dẫn nhận xét cơ bản các dạng biểu đồ tròn – học sinh giỏi

Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn môn Địa Lý chính xác nhất

10:36 29/03/2022

<p><span style=”font-weight: 400;”>Biểu đồ tr&ograve;n l&agrave; dạng biểu đồ c&oacute; t&iacute;nh ứng dụng cao nhất trong m&ocirc;n Địa l&yacute;, thể hiện được nhiều dạng th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n nhiều phương diện kh&aacute;c nhau.</span></p> <p><span style=”font-weight: 400;”>Vậy, biểu đồ tr&ograve;n được d&ugrave;ng cụ thể trong trường hợp n&agrave;o? <span style=”color: #3598db;”><a style=”color: #3598db;” href=”https://colearn.vn/blog/cach-ve-bieu-do-tron-mon-dia-ly” target=”_blank” rel=”noopener”><strong>C</strong></a></span></span><span style=”color: #3598db;”><a style=”color: #3598db;” href=”https://colearn.vn/blog/cach-ve-bieu-do-tron-mon-dia-ly” target=”_blank” rel=”noopener”><strong>&aacute;ch vẽ biểu đồ tr&ograve;n</strong></a></span><span style=”font-weight: 400;”><span style=”color: #3598db;”><a style=”color: #3598db;” href=”https://colearn.vn/blog/cach-ve-bieu-do-tron-mon-dia-ly” target=”_blank” rel=”noopener”><strong> m&ocirc;n Địa l&yacute;</strong></a></span> sao cho thật chuẩn chỉnh, thuận tiện trong việc thể hiện v&agrave; diễn giải th&ocirc;ng tin.</span></p> <p><span style=”font-weight: 400;”>C&ugrave;ng CoLearn t&igrave;m c&acirc;u trả lời trong b&agrave;i hướng dẫn vẽ biểu đồ tr&ograve;n dưới đ&acirc;y nh&eacute;!</span></p> <p style=”text-align: center;”><span style=”font-weight: 400;”><img class=”wscnph” style=”max-width: 100%;” src=”https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/29032022/cach-ve-bieu-do-hinh-tron-zxNXEW.jpg” alt=”C&aacute;ch vẽ biểu đồ tr&ograve;n m&ocirc;n Địa l&yacute;” width=”600″ height=”400″ /><br /></span></p> <p style=”text-align: center;”><em><span style=”font-weight: 400;”>Biểu đồ tr&ograve;n l&agrave; dạng biểu đồ c&oacute; t&iacute;nh ứng dụng cao nhất trong m&ocirc;n Địa l&yacute;</span></em></p> <h2><strong>C&aacute;c trường hợp cần sử dụng biểu đồ tr&ograve;n trong m&ocirc;n Địa l&yacute;</strong></h2> <p><span style=”font-weight: 400;”>Th&ocirc;ng thường, biểu đồ tr&ograve;n được sử dụng để thể hiện cơ cấu, tỷ lệ % c&aacute;c th&agrave;nh phần trong c&ugrave;ng một tổng thể.&nbsp;</span></p> <p><span style=”font-weight: 400;”>Dưới đ&acirc;y l&agrave; một số dấu hiệu gi&uacute;p bạn biết khi n&agrave;o n&ecirc;n vẽ biểu đồ tr&ograve;n:</span></p> <ul> <li style=”font-weight: 400;” aria-level=”1″><span style=”font-weight: 400;”>Đề b&agrave;i thường y&ecirc;u cầu quan s&aacute;t v&agrave; nhận x&eacute;t c&aacute;c yếu tố sau: cơ cấu, quy m&ocirc;, quy m&ocirc; v&agrave; cơ cấu, tỷ trọng, tỷ lệ, chuyển dịch cơ cấu, thay đổi cơ cấu,… tất cả đều c&oacute; đơn vị k&yacute; hiệu l&agrave; %.</span></li> <li style=”font-weight: 400;” aria-level=”1″><span style=”font-weight: 400;”>Mốc thời gian kh&ocirc;ng qu&aacute; 3 năm.&nbsp;</span></li> <li style=”font-weight: 400;” aria-level=”1″><span style=”font-weight: 400;”>Đề b&agrave;i cho sẵn bảng số liệu dạng tổng, thể hiện sự thay đổi cơ cấu của c&aacute;c th&agrave;nh phần đơn giản với tỷ trọng kh&ocirc;ng qu&aacute; nhỏ.&nbsp;</span></li> </ul> <p><span style=”font-weight: 400;”><br />Nắm vững <strong>c&aacute;ch vẽ biểu đồ tr&ograve;n</strong> c&ugrave;ng <span style=”color: #3598db;”><strong><a style=”color: #3598db;” href=”https://colearn.vn/blog/cach-hoc-gioi-mon-dia-ly” target=”_blank” rel=”noopener”>c&aacute;ch học giỏi m&ocirc;n Địa L&yacute;</a></strong></span> gi&uacute;p học sinh đạt kết quả học tập tốt nhất. Nếu c&aacute;c em c&oacute; thể đăng k&yacute; <span style=”color: #3598db;”><strong><a style=”color: #3598db;” href=”https://colearn.vn/lop-hoc-truc-tuyen” target=”_blank” rel=”noopener”>gia sư dạy k&egrave;m tại nh&agrave;</a></strong></span> của Colearn sẽ cải thiện năng lực nhanh hơn.</span></p> <p style=”text-align: center;”><span style=”font-weight: 400;”><img class=”wscnph” style=”max-width: 100%;” src=”https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/29032022/cach-ve-bieu-do-tron-mon-dia-Szljbq.jpg” alt=”Trường hợp cần sử dụng biểu đồ tr&ograve;n m&ocirc;n Địa l&yacute;” width=”600″ height=”400″ /><br /></span></p> <p style=”text-align: center;”><em><span style=”font-weight: 400;”>Biểu đồ tr&ograve;n được sử dụng để thể hiện cơ cấu, tỷ lệ c&aacute;c th&agrave;nh phần trong tổng thể</span></em></p> <h2><strong>Hướng dẫn c&aacute;ch vẽ v&agrave; nhận x&eacute;t biểu đồ tr&ograve;n m&ocirc;n Địa l&yacute; chuẩn chỉnh</strong></h2> <h3><strong>Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cần thiết cho việc vẽ biểu đồ tr&ograve;n</strong></h3> <p><span style=”font-weight: 400;”>Bước đầu ti&ecirc;n trong việc vẽ biểu đồ tr&ograve;n n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; </span><strong>c&aacute;ch vẽ c&aacute;c loại biểu đồ địa l&yacute;</strong><span style=”font-weight: 400;”> n&oacute;i chung l&agrave; chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cần thiết.&nbsp;</span></p> <p><span style=”font-weight: 400;”>Để đảm bảo quy tr&igrave;nh thực hiện <strong>c&aacute;ch vẽ biểu đồ tr&ograve;n</strong> diễn ra thuận lợi v&agrave; đạt độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao, bạn cần sắm sửa những vật dụng thiết yếu sau:</span></p> <ul> <li style=”font-weight: 400;” aria-level=”1″><span style=”font-weight: 400;”>Compa: d&ugrave;ng để quay h&igrave;nh tr&ograve;n chuẩn chỉnh.</span></li> <li style=”font-weight: 400;” aria-level=”1″><span style=”font-weight: 400;”>Thước đo g&oacute;c, thước đo chiều d&agrave;i: đo đạc ch&iacute;nh x&aacute;c k&iacute;ch thước h&igrave;nh tr&ograve;n cần vẽ v&agrave; tỷ lệ ph&acirc;n chia c&aacute;c th&agrave;nh phần.</span></li> <li style=”font-weight: 400;” aria-level=”1″><span style=”font-weight: 400;”>B&uacute;t ch&igrave;: vẽ nh&aacute;p trước khi vẽ ch&iacute;nh thức lại bằng b&uacute;t bi, b&uacute;t mực (nếu đề b&agrave;i y&ecirc;u cầu).</span></li> <li style=”font-weight: 400;” aria-level=”1″><span style=”font-weight: 400;”>M&aacute;y t&iacute;nh: t&iacute;nh to&aacute;n tỷ lệ, tỷ trọng c&aacute;c th&agrave;nh phần, hỗ trợ qu&aacute; tr&igrave;nh vẽ dễ d&agrave;ng hơn.&nbsp;</span></li> </ul> <p><em><span style=”font-weight: 400;”><br /></span></em><span style=”font-weight: 400;”>Tới bước n&agrave;y c&aacute;c em đ&atilde; c&oacute; thể dễ d&agrave;ng thực hiện c&aacute;ch vẽ biểu đồ tr&ograve;n ch&iacute;nh x&aacute;c nhất. Nắm vững <span style=”color: #3598db;”><strong><a style=”color: #3598db;” href=”https://colearn.vn/blog/cach-on-thi-hieu-qua-cho-hoc-sinh-cac-cap” target=”_blank” rel=”noopener”>c&aacute;ch &ocirc;n thi hiệu quả</a></strong></span> gi&uacute;p học sinh học tốt tất cả c&aacute;c m&ocirc;n học trong đ&oacute; c&oacute; m&ocirc;n Địa L&yacute;.</span></p> <h3><strong>Bước 2: Xử l&yacute; số liệu theo y&ecirc;u cầu đề b&agrave;i</strong></h3> <p><span style=”font-weight: 400;”>Bước t&iacute;nh to&aacute;n, xử l&yacute; số liệu đ&oacute;ng vai tr&ograve; quyết định bạn sẽ tạo n&ecirc;n biểu đồ h&igrave;nh tr&ograve;n như thế n&agrave;o, k&iacute;ch thước cũng như c&aacute;ch ph&acirc;n chia tỷ lệ ra sao cho hiệu quả. V&igrave; thế, c&aacute;c bạn cần hết sức cẩn trọng trong bước quy đổi th&ocirc;ng tin n&agrave;y bằng c&aacute;ch l&agrave;m theo c&aacute;c quy tắc sau:&nbsp;</span></p> <ul> <li style=”font-weight: 400;” aria-level=”1″><span style=”font-weight: 400;”>Chuyển tất cả số liệu th&ocirc; như tỷ đồng, triệu người,… sang số liệu t&iacute;nh: % th&ocirc;ng qua c&ocirc;ng thức:</span><span style=”font-weight: 400;”> </span></li> </ul> <p><span style=”font-weight: 400;”>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong> &nbsp;Tỷ trọng (gi&aacute; trị th&agrave;nh phần) = (Gi&aacute; trị th&agrave;nh phần/ Gi&aacute; trị tổng) x 100%.&nbsp;</strong></span></p> <ul> <li style=”font-weight: 400;” aria-level=”1″><span style=”font-weight: 400;”>Tuyệt đối kh&ocirc;ng sắp xếp lại số liệu nếu đề b&agrave;i kh&ocirc;ng y&ecirc;u cầu.</span></li> <li style=”font-weight: 400;” aria-level=”1″><span style=”font-weight: 400;”>C&ocirc;ng thức t&iacute;nh số độ cần vẽ cho mỗi th&agrave;nh phần: <em><strong>tỷ trọng % từng th&agrave;nh phần x 3,6</strong></em></span></li> </ul> <p>Trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập c&aacute;c em c&oacute; thể tham khảo kho <span style=”color: #3598db;”><strong><a style=”color: #3598db;” href=”https://colearn.vn/thu-vien” target=”_blank” rel=”noopener”>thư viện b&agrave;i giảng trực tuyến</a></strong></span> của Colearn để c&oacute; thể học tốt tất cả c&aacute;c m&ocirc;n học.</p> <h3><strong><br />Bước 3: Tr&igrave;nh tự vẽ v&agrave; ho&agrave;n thiện biểu đồ</strong></h3> <p><span style=”font-weight: 400;”>Đầu ti&ecirc;n, để thực hiện <strong>c&aacute;ch vẽ biểu đồ tr&ograve;n</strong> th&igrave; bạn cần sử dụng compa để quay một v&ograve;ng đường tr&ograve;n. Song song đ&oacute;, kẻ một đường thẳng c&oacute; b&aacute;n k&iacute;nh theo hướng tia 12 giờ tr&ecirc;n đồng hồ. Từ tia n&agrave;y, theo chiều quay thuận của kim đồng hồ, c&aacute;c em học sinh lần lượt vẽ tỷ trọng c&aacute;c th&agrave;nh phần bằng thước đo độ.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style=”font-weight: 400;”>Trong trường hợp phải vẽ th&ecirc;m 1-2 biểu đồ cho dạng b&agrave;i so s&aacute;nh, n&ecirc;n x&aacute;c định t&acirc;m c&aacute;c đường tr&ograve;n sao cho ch&uacute;ng c&ugrave;ng nằm tr&ecirc;n một đường thẳng. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, sắp xếp thứ tự c&aacute;c th&agrave;nh phần tr&ecirc;n mỗi đường tr&ograve;n cũng phải c&ugrave;ng vị tr&iacute;, nhằm tiện lợi cho việc so s&aacute;nh.&nbsp;</span></p> <p><span style=”font-weight: 400;”>Về phần ch&uacute; th&iacute;ch, lưu &yacute; sử dụng k&yacute; hiệu đơn giản k&egrave;m theo ghi ch&uacute; số liệu tương ứng để ph&acirc;n biệt c&aacute;c th&agrave;nh phần với nhau. Sau đ&oacute;, lập th&ecirc;m bảng ch&uacute; th&iacute;ch ph&iacute;a b&ecirc;n dưới c&aacute;c đường tr&ograve;n, v&agrave; nhớ bổ sung th&ecirc;m t&ecirc;n tổng thể cho to&agrave;n bộ biểu đồ. Tới đ&acirc;y l&agrave; bạn đ&atilde; nắm được c&aacute;c bước cơ bản trong <strong>c&aacute;ch vẽ biểu đồ tr&ograve;n</strong> m&agrave; học sinh n&agrave;o cũng cần ghi nhớ nh&eacute;.&nbsp;</span></p> <p><em><span style=”font-weight: 400;”>Xem th&ecirc;m: <span style=”color: #3598db;”><strong><a style=”color: #3598db;” href=”https://colearn.vn/blog/cach-tinh-diem-dai-hoc-chinh-xac-nhat” target=”_blank” rel=”noopener”>C&aacute;ch t&iacute;nh điểm đại học ch&iacute;nh x&aacute;c nhất</a></strong></span></span></em></p> <p style=”text-align: center;”><img class=”wscnph” style=”max-width: 100%;” src=”https://static.colearn.vn:8413/v1.0/upload/library/29032022/huond-dan-cach-ve-bieu-do-tron-xtYG21.jpg” alt=”Vẽ v&agrave; ho&agrave;n thiện biểu đồ tr&ograve;n” width=”600″ height=”400″ /></p> <p style=”text-align: center;”><em><span style=”font-weight: 400;”>Khi vẽ biểu đồ tr&ograve;n, đảm bảo đầy đủ c&aacute;c yếu tố t&ecirc;n biểu đồ, b&aacute;n k&iacute;nh, số liệu v&agrave; k&yacute; hiệu</span></em></p> <h3><strong>Bước 4: Nhận x&eacute;t biểu đồ theo y&ecirc;u cầu đề b&agrave;i</strong></h3> <p><span style=”font-weight: 400;”>Sau khi đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh chỉn chu </span><strong>c&aacute;ch vẽ biểu đồ tr&ograve;n bằng thước đo độ</strong><span style=”font-weight: 400;”>, bạn tiếp tục với quy tr&igrave;nh nhận x&eacute;t biểu đồ theo y&ecirc;u cầu đề b&agrave;i. Bước nhận x&eacute;t được chia th&agrave;nh 2 trường hợp như sau:</span></p> <p><span style=”font-weight: 400;”>Trường hợp biểu đồ chỉ c&oacute; 1 đường tr&ograve;n:</span></p> <ul> <li style=”font-weight: 400;” aria-level=”1″><span style=”font-weight: 400;”>Bắt đầu với c&acirc;u nhận x&eacute;t tổng qu&aacute;t về cơ cấu c&aacute;c th&agrave;nh phần: đều nhau hay c&oacute; sự thay đổi, dịch chuyển?</span></li> <li style=”font-weight: 400;” aria-level=”1″><span style=”font-weight: 400;”>Tiến h&agrave;nh so s&aacute;nh th&agrave;nh phần lớn nhất, nhỏ nhất,… theo thứ tự tỷ trọng c&aacute;c th&agrave;nh phần, kết hợp đưa ra số liệu giữa ch&uacute;ng hơn k&eacute;m nhau hoặc tăng, giảm ra sao.</span></li> <li style=”font-weight: 400;” aria-level=”1″><span style=”font-weight: 400;”>Sử dụng kiến thức t&iacute;ch lũy được để giải th&iacute;ch cho sự ch&ecirc;nh lệch giữa c&aacute;c th&agrave;nh phần.&nbsp;</span></li> </ul> <p><span style=”font-weight: 400;”><br />Khi c&aacute;c em nắm được <span style=”color: #3598db;”><strong><a style=”color: #3598db;” href=”https://colearn.vn/blog/cach-hoc-gioi-tat-ca-cac-mon-hoc” target=”_blank” rel=”noopener”>c&aacute;ch học giỏi tất cả c&aacute;c m&ocirc;n học</a></strong></span> c&oacute; thể đưa ra phương ph&aacute;p học tập tốt nhất. Đồng thời, với <span style=”color: #3598db;”><strong><a style=”color: #3598db;” href=”https://colearn.vn/giai-bai-tap” target=”_blank” rel=”noopener”>giải b&agrave;i tập SGK</a></strong></span> sẽ gi&uacute;p học sinh hiểu c&aacute;ch giải c&aacute;c dạng b&agrave;i tập quan trọng nhanh hơn.&nbsp;</span></p> <p><span style=”font-weight: 400;”>Trường hợp biểu đồ c&oacute; từ 2-3 đường tr&ograve;n:</span></p> <ul> <li style=”font-weight: 400;” aria-level=”1″><span style=”font-weight: 400;”>Bắt đầu với c&acirc;u nhận x&eacute;t chung về cơ cấu c&aacute;c th&agrave;nh phần qua mỗi năm c&oacute; tăng/giảm nhiều kh&ocirc;ng? li&ecirc;n tục hay kh&ocirc;ng li&ecirc;n tục?</span></li> <li style=”font-weight: 400;” aria-level=”1″><span style=”font-weight: 400;”>Nhận x&eacute;t chi tiết từng yếu tố trong c&aacute;c năm, cao nhất khi n&agrave;o, giảm mạnh năm bao nhi&ecirc;u. K&egrave;m theo đ&oacute; l&agrave; l&yacute; do giải th&iacute;ch cho những sự biến chuyển đ&oacute;.&nbsp;</span></li> <li style=”font-weight: 400;” aria-level=”1″><span style=”font-weight: 400;”>Đưa ra kết luận về mối tương quan giữa c&aacute;c th&agrave;nh phần. </span></li> </ul> <p><span style=”font-weight: 400;”><br />B&agrave;i viết tr&ecirc;n đ&atilde; hướng dẫn chi tiết </span><strong>c&aacute;ch vẽ biểu đồ tr&ograve;n v&agrave; nhận x&eacute;t </strong><span style=”font-weight: 400;”>sao cho đạt độ chuẩn x&aacute;c cao. Đặc biệt, hướng dẫn n&agrave;y ph&ugrave; hợp với tất cả chương tr&igrave;nh học c&aacute;c cấp II v&agrave; III. CoLearn tin rằng, chỉ cần l&agrave;m đ&uacute;ng theo tr&igrave;nh tự c&aacute;c bước, bạn sẽ tự tin hơn với mọi dạng b&agrave;i tập tr&ecirc;n lớp cũng như trong kiểm tra, thi cử.&nbsp;</span></p> <p><span style=”font-weight: 400;”>Ch&uacute;c bạn th&agrave;nh c&ocirc;ng!</span></p><style>img{max-width: 100%;}</style>

Bài Hay  Hướng dẫn cách vẽ biểu đồ tròn Địa Lí hay, chi tiết

Chia sẻ

Bạn đang xem bài viết: Cách vẽ biểu đồ tròn môn Địa Lý nhanh dễ hiểu nhất. Thông tin do Elive chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment