CÂN BẰNG PHƯƠNG TRÌNH hóa học

Hướng dẫn CÂN BẰNG PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC cho hs mới học hóa – mất gốc hóa
Hướng dẫn CÂN BẰNG PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC cho hs mới học hóa – mất gốc hóa

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 22:20

CÂN BẰNG PHƯƠNG TRÌNH HĨA HỌC 1) MgCl2 + KOH → Mg(OH)2 + KCl 2) Cu(OH)2 + HCl → CuCl2 + H2O 3) Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + H2O 4) FeO + HCl → FeCl2 + H2O 5) Fe2O3 + H2SO4 → Fe2 (SO4)3 + H2O 6) Cu(NO3)2 + NaOH → Cu(OH)2 + NaNO3 7) P + O2 → P2O5 8) N2 + O2 → NO 9) NO + O2 → NO2 10) NO2 + O2 + H2O → HNO3 11) SO2 + O2 → SO3 12) N2O5 + H2O → HNO3 13) Al2(SO4)3 + AgNO3 → Al(NO3)3 + Ag2SO4 14) Al2 (SO4)3 + NaOH → Al(OH)3 + Na2SO4 15) CaO + CO2 → CaCO3 16) CaO + H2O → Ca(OH)2 17) CaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)2 18) Na + H3PO4 → Na2HPO4 + H2 19) Na + H3PO4 → Na3PO4 + H2 20) Na + H3PO4 → NaH2PO4 + H2 21) C2H2 + O2 → CO2 + 22) C4H10 + O2 23) C2H2 + Br2 → CO2 H2O + H2O → C2H2Br4 24) C6H5OH + Na → C6H5ONa + H2 25) CH3COOH+ Na2CO3 → CH3COONa + H2O + CO2 26) CH3COOH + NaOH → CH3COONa + 27) Ca(OH)2 + HBr → CaBr2 + 28) Ca(OH)2 + HCl → + H2O 29) Ca(OH)2 + H2SO4 → CaSO4 + H2O 30) Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 + NaOH 31) Na2S + H2SO4 32) Na2S + HCl 33) K3PO4 + CaCl2 H2O → Na2SO4 + H2S → Mg(OH)2 NaCl + H2S → KOH + 34) Mg + HCl → MgCl2 + H2 35) Fe + H2O H2SO4 → FeSO4 + H2 Mg3 (PO4)2 36) Al(OH)3 + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2O 37) Al(OH)3 + HCl → 38) KMnO4 → K2MnO4 39) MnO2 + HCl → AlCl3 + H2O + MnO2 + O2 MnCl2 + Cl2 + H2O 40) KNO3 → KNO2 + O2 41) Ba(NO3)2 + H2SO4 42) Ba(NO3)2 + 43) AlCl3 + NaOH → Na2SO4 BaSO4 + HNO3 → → Al(OH)3 + NaCl 44) Al(OH)3 + NaOH → 45) KClO3 → 45) Fe(NO3)3 46) H2SO4 47) HCl + KOH → 50) Fe CaCO3 O2 → HCl → + HBr + + H2O Fe(OH)3 + KNO3 Na2CO3 → 48) Ba(OH)2 + 49) BaO NaAlO2 KCl + O2 + + BaSO4 + NaNO3 → → Na2SO4 + H2O + CO2 CaCl2 + H2O + CO2 BaCl2 + H2O BaBr2 Fe3O4 + H 2O

Bài Hay  Cách Cân Bằng Phương Trình Hóa Học Lớp 9

– Xem thêm –

Xem thêm: CÂN BẰNG PHƯƠNG TRÌNH hóa học,

Bạn đang xem bài viết: CÂN BẰNG PHƯƠNG TRÌNH hóa học. Thông tin do Elive chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment