[CHUẨN NHẤT] Công thức tính nhanh Amino Axit

HÓA 12 – CÁCH TÍNH SỐ ĐỒNG PHÂN AMINO AXIT
HÓA 12 – CÁCH TÍNH SỐ ĐỒNG PHÂN AMINO AXIT

* Công thức tính khối lượng amino axit A (chứa n nhóm -NH2 và mm nhóm -COOH) khi cho amino axit này vào dung dịch chứa a mol HCl, sau đó cho dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với b mol NaOH.

Ví dụ:

Cho mm gam glyxin vào dung dịch chứa 0,30,3 mol HCl. Dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 0,5 mol NaOHNaOH. Tìm m?m? (Biết Mglyxin=75)

* Công thức tính khối lượng amino axit A (chứa n nhóm –NH2 và m nhóm -COOH khi cho amino axit này vào dung dịch chứa a mol NaOH, sau đó cho dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với b mol HCl.

Ví dụ:

Cho m gam alanin vào dung dịch chứa 0,375 mol NaOH. Dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 0,575 mol HCl. Tìm m? (Malanin = 89 )

Bài Hay  SGK Hóa Học 12 - Bài 9: Amin

1) Số đồng phân ankan:

– Khái niệm: Ankan là những hiđrocacbon no, mạch hở. Trong phân tử ankan chỉ gồm các liên kết đơn C-C và C-H.

– CTTQ: CnH2n+2 (n ≥ 1).

– Ankan chỉ có đồng phân mạch cacbon và từ C4 trở đi mới xuất hiện đồng phân.

Công thức tính nhanh

Ví dụ:

Tính số đồng phần của ankan C4H10

Số đồng phân ankan sẽ là: 24-1 + 1 = 3 đồng phân

2) Số đồng phân Hiđro cacbon thơm là đồn đẳng benzen:

3) Số đồng phân phenol đơn chức

4) Số đồng phân ancol đơn chức no CnH2n+2O:

5) Số đồng phân andehit đơn chức no CnH2nO:

Áp dụng: Tính số đồng phân anđehit sau: C3H6O, C4H8O.

C3H6O, C4H8O là công thức của anđehit no, đơn chức, mạch hở.

Với C3H6O: 23-3 = 1 đồng phân: CH3CH2CHO

Với C4H8O: 24-3 = 2 đồng phân: CH3CH2CH2CHO; (CH3)2CHCHO

6) Số đồng phân axit cacboxylict đơn chức no CnH2nO2:

Bài Hay  công thức tính nhanh số đồng phân|TikTok Search

7) Số đồng phân este đơn chức no CnH2nO2:

8) Số đồng phân amin đơn chức no CnH2n+3N:

9) Số đồng phân amin bậc 1 đơn chức no CnH2n+3N:

10) Số đồng phân amino axit, no (có 1nhóm NH2 và 1 nhóm COOH)

11) Số đồng phân trieste tạo bởi glyxerol và hỗn hợp n axit béo:

12) Số đồng phân ete đơn chức no CnH2n+2O:

Ví dụ: Tính số đồng phân ancol no, đơn chức, mạch hở từ C3 → C5

C3H7OH: 23-2 = 2 đồng phân.

13) Số đồng phân xeton đơn chức no CnH2nO:
Áp dụng: Tính số đồng phân xeton C5H10O

Lưu ý: Anđehit và xeton có cùng công thức phân tử với nhau, nên khi đề bài chỉ cho CTPT mà không đề cập đến loại hợp chất nào thì phải tính cả hai.

14) Số đồng phân pép tít :

Công thức: Nếu có n α-aminoaxít khác nhau thì có n giai thừa đồng phân được tạo từ các aminoaxít khác nhau.

Bài Hay  Công thức tính nhanh số đồng phân

Số n peptit = xn

Ví dụ: Có tối đa bao nhiêu đipeptit, tripeptit thu được từ hỗn hợp gồm 2 amino axit là glyxin và alanin?

Số đipeptit = 22 = 4

Số tripeptit = 23 = 8

Bạn đang xem bài viết: [CHUẨN NHẤT] Công thức tính nhanh Amino Axit. Thông tin do Elive chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment