Họ và tên: ……………………………………………

Toán lớp 5 – Chuyển đổi số đo thời gian, đổi số đo thời gian: Giờ, phút, giây
Toán lớp 5 – Chuyển đổi số đo thời gian, đổi số đo thời gian: Giờ, phút, giây

Kt45ly12song-co.thuvienvatly.com

Course: Thí nghiệm vật lý 1 (PHYS111202)

396 Documents

Họ và tên: …………………………………………… Lớp: ………. Mã đề: 01.

Dùng bút chì tô kín một ô tròn lựa chọn là đúng nhất.

1 7 13 19 25

2 8 14 20 26

3 9 15 21 27

4 10 16 22 28

5 11 17 23

6 12 18 24

Câu 1: Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm

A. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha.

B. gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

C. gần nhau nhất cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó lệch pha nhau góc

2

.

D. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

Bài Hay  100 Câu HĐH

Câu 2: Tốc độ truyền sóng cơ phụ thuộc vào yếu tố nào nêu sau đây?

A. Năng lượng sóng. B. Tần số dao động.

C. Môi trường truyền sóng. D. Bước sóng .

Câu 3: Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có cùng

phương trình u = Acost. Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà ở đó các phần tử nước

dao động với biên độ cực đại sẽ có hiệu đường đi từ hai nguồn đến đó bằng

A. một số lẻ lần nửa bước sóng. B. một số nguyên lần bước sóng.

C. một số nguyên lần nửa bước sóng. D. một số lẻ lần bước sóng.

Câu 4: Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau, giao thoa với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai

nguồn dao động

A. cùng biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.

Bài Hay  Câu hỏi trắc nghiệm môn Kiến Trúc Máy Tính – CO Câu 1. Đâu là sự phân loại

B. cùng tần số, cùng phương.

C. có cùng pha ban đầu và cùng biên độ.

D. cùng tần số, cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.

Câu 5: Trong thí nghiệm sóng dừng trên một sợi dây với bước sóng bằng . Để có sóng dừng trên

dây với hai đầu là hai nút thì chiều dài l của dây phải thỏa mãn điều kiện (với k N*)

A. l = k

2

.B. l = (2k + 1)

4

.

C. l = (2k + 1)

6

.D. l = (2k + 1)

8

.

Câu 6: Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi dài có 15 bụng sóng thì khoảng cách giữa 7 nút

sóng liên tiếp bằng

A. 15 lần bước sóng. B. 7 lần bước sóng.

C. 6 lần bước sóng. D. 3 lần bước sóng.

Câu 7: Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Sóng âm không truyền được trong chân không.

B. Sóng âm truyền được trong các môi trường rắn, lỏng và khí.

Bài Hay  ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

C. Sóng âm trong không khí là sóng dọc.

D. Sóng âm trong không khí là sóng ngang.

Câu 8: Phát biểu nào sau đây về đặc trưng sinh lí của âm là sai?

A. Độ cao của âm phụ thuộc vào tần số của âm.

B. Âm sắc phụ thuộc vào dạng đồ thị của âm.

C. Độ to của âm phụ thuộc vào biên độ hay mức cường độ của âm.

D. Tai người có thể nhận biết được tất cả các loại sóng âm.

Câu 9: Nhận xét nào sau đây là sai khi nói về sóng âm

Bạn đang xem bài viết: Họ và tên: ……………………………………………. Thông tin do Elive chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment