Hướng Dẫn Cập Nhật Rom Cho Android Tivi Box Qua Công Cụ TWRP

Hưỡng dẫn truyền file qua TWRP | Giang Phan
Hưỡng dẫn truyền file qua TWRP | Giang Phan

AAn

link file zip die rồi! :((

Ôªø

N·ªôi dung b√Ýi vi·∫øt

V·ªõi TWRP Recovery, các b·∫°n ch·ªâ c·∫ßn 1 chi·∫øc th·∫ª nh·ªõ ·ªü ƒë·ªãnh d·∫°ng FAT32 và 1 con chu·ªôt máy tính là ƒëã có th·ªÉ d·ªÖ dàng c·∫≠p nh·∫≠t ho·∫∑c cài l·∫°i rom cho tivi box. ƒê·∫ßu tiên các b·∫°n t·∫£i file rom và file recovery v·ªÅ máy và copy qua th·∫ª nh·ªõ. L∆∞u ý không gi·∫£i nén file rom ch·ªâ t·∫£i v·ªÅ và copy vào th·∫ª nh·ªõ.

File Rom và File Recovery các b·∫°n t·∫£i t·∫°i ƒëây.

L∆∞u ý: File Rom này dành cho Android Tivi Box Magicsee N5 Max – 2GB

N·∫øu dùng máy tính các b·∫°n c·∫ßn format th·∫ª nh·ªõ ·ªü ƒë·ªãnh d·∫°ng FAT32 tr∆∞·ªõc khi copy file vào th·∫ª nh·ªõ.

Sau khi copy file hoàn thành

[/c “L∆∞u ý m·ªôt l·∫ßn n·ªØa là các b·∫°n không ƒë∆∞·ª£c gi·∫£i nén file rom, n·∫øu gi·∫£i nén s·∫Ω không update ƒë∆∞·ª£c” Sau khi hoàn thành vi·ªác copy file rom vào th·∫ª nh·ªõ các b·∫°n c·∫Øm th·∫ª vào box sau ƒëó gi·ªØ nút reset c·ªßa box và c·∫Øm ngu·ªìn (th∆∞·ªùng nút reset s·∫Ω n·∫±m trong c·ªïng AV). Thao tác reset l·∫°i box .Sau lên hình nh∆∞ này các b·∫°n b·ªè tay ra và thao tác b·∫±ng chu·ªôt. ·ªû ph·∫ßn này ch·ªâ có th·ªÉ thao tác b·∫±ng chu·ªôt.

Bài Hay  [Cơ bản] Hướng dẫn tổng quát về flash ROM Android, cách cài Recovery, nguồn kiếm ROM

Dùng chu·ªôt kéo ph·∫ßn m≈©i tên màu tr·∫Øng trên hình t·ª´ trái qua ph·∫£i.

Sau khi màn hình hi·ªÉn th·ªã menu ƒë·ªÉ ch·ªçn, ta ch·ªçn “Wipe”.

ƒê·∫øn màn hình này ch·ªçn “Advanced Wipe” và dùng chu·ªôt kéo bi·ªÉu t∆∞·ª£ng m≈©i tên t·ª´ trái qua ph·∫£i.

Tích ch·ªçn l·∫ßn l∆∞·ª£t các dòng nh∆∞ hình: dòng 1, dòng 2, dòng 3, dòng 5 sau ƒëó dùng chu·ªôt kéo bi·ªÉu t∆∞·ª£ng m≈©i tên t·ª´ trái qua ph·∫£i ƒë·ªÉ ti·∫øp t·ª•c.

Khi màn hình hi·ªÉn th·ªã nh∆∞ hình trên là ƒëã xóa d·ªØ li·ªáu c≈© trong máy xong, ch·ªçn bi·ªÉu t∆∞·ª£ng “Home” ƒë·ªÉ quay v·ªÅ menu. ·ªû màn hình menu ch·ªçn “Install”
Ti·∫øp t·ª•c ch·ªçn “Select Storge”

Ch·ªçn vào th∆∞ m·ª•c th·∫ª nh·ªõ c·ªßa b·∫°n “Micro SDcard”

Ti·∫øp t·ª•c ch·ªçn file rom ƒëã copy vào th·∫ª nh·ªõ tr∆∞·ªõc ƒëó

·ªû màn hình các b·∫°n ch·ªçn “Reboot after installation is complete” và dùng chu·ªôt kéo m≈©i tên t·ª´ trái qua ph·∫£i ƒë·ªÉ box t·ª± reset l·∫°i sau khi hoàn thành quá trình c·∫≠p nh·∫≠t.

Bài Hay  Các bước up ROM cơ bản cho mọi máy Android (Có hình ảnh)

ƒê·∫øn b∆∞·ªõc này ta ch·ªâ c·∫ßn ƒë·ª£i box n·∫°p rom m·ªõi xong box s·∫Ω t·ª± ƒë·ªông reset l·∫°i và hoàn thành quá trình c·∫≠p nh·∫≠t rom cho android tivi box nhà b·∫°n.
Quay l·∫°i ph·∫ßn ch·ªçn rom m·ªôt chút nhé. N·∫øu khi các b·∫°n ƒëã ch·ªçn ƒëúng m·ª•c “Select Storag” nh∆∞ng không th·∫•y file rom hi·ªÉn th·ªã nh∆∞ hình bên trên ta ch·ªçn vào bi·ªÉu t∆∞·ª£ng home quay l·∫°i màn hình chính.

·ªû menu chính ta ch·ªçn “Mout”

B·ªè d·∫•u tích ·ªü ph·∫ßn “Micro SD Card” và quay l·∫°i màn hình chính và ch·ªçn “Install”

Sau khi ch·ªçn nh∆∞ v·∫≠y các b·∫°n s·∫Ω th·∫•y file rom xu·∫•t hi·ªán ·ªü th∆∞ m·ª•c th·∫ª nh·ªõ và th·ª±c hi·ªán các b∆∞·ªõc ti·∫øp theo nh∆∞ ƒëã h∆∞·ªõng d·∫´n ·ªü trên. Nh∆∞ v·∫≠y là các b·∫°n hoàn toàn có th·ªÉ t·ª± c·∫≠p nh·∫≠t Rom cho Android Tivi Box ngay t·∫°i nhà mà không c·∫ßn ph·∫£i g·ª≠i l·∫°i cho c∆° s·ªü b·∫£o hành. Tuy nhiên n·∫øu không rành k·ªπ thu·∫≠t, các b·∫°n nên tìm hi·ªÉu th·∫≠t k·ªπ tr∆∞·ªõc khi c·∫≠p nh·∫≠t ƒë·ªÉ tránh tr∆∞·ªõc h·ª£p quá trình c·∫≠p nh·∫≠t sai khi·∫øn box b·ªã l·ªói. C·∫£m ∆°n các b·∫°n ƒëã theo dõi bài vi·∫øt.

Bài Hay  3 cách up ROM cho điện thoại Android từ máy tính đơn giản, nhanh chóng

Trong quá trình s·ª≠ d·ª•ng n·∫øu có b·∫•t kì th·∫Øc m·∫Øc v·ªÅ s·∫£n ph·∫©m, b·∫°n có th·ªÉ liên h·ªá Hotline Smart New VN ƒë·ªÉ ƒë∆∞·ª£c h·ªó tr·ª£.

☎️Hỗ trợ kỹ thuật/lắp đặt trực tuyến: 0326.309.309

‚òéÔ∏èT∆∞ v·∫•n s·∫£n ph·∫©m t·∫°i Hà N·ªôi: 0837.826.826

‚òéÔ∏èT∆∞ v·∫•n s·∫£n ph·∫©m t·∫°i H·ªì Chí Minh: ‚Ä≠084.884.3036‚Ĩ

Ho·∫∑c tham gia h·ªôi nhóm Android TV Box Vi·ªát Nam ƒë·ªÉ trao ƒë·ªïi nhi·ªÅu h∆°n. Android TV Box Vi·ªát Nam

Xem thêm nhi·ªÅu thông tin h·ªØu ích khác:

GI·∫¢I PHÁP H·ªåC TR·ª∞C TUY·∫æN TRÊN TIVI V·ªöI ANDROID TV BOX VÀ SMART TIVI

TOP 10+ ANDROID TV BOX T·ªêT NH·∫§T 2021 – ƒêÁNG MUA, GIÁ R·∫∫ NH·∫§T

Bạn đang xem bài viết: Hướng Dẫn Cập Nhật Rom Cho Android Tivi Box Qua Công Cụ TWRP. Thông tin do Elive chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment