HƯỚNG DẪN GHI HỌC BẠ THEO THÔNG TƯ 32

Cách làm Học bạ tiểu học theo Thông tư 22
Cách làm Học bạ tiểu học theo Thông tư 22

HƯỚNG DẪN

GHI HỌC BẠ THEO

THÔNG TƯ 32 – Căn công văn số 717/BGDĐT-GDTH ngày 11/02/2010 Bộ Giáo dục Đào tạo V/v hướng dẫn thực số nội dung Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT Quy định

đánh giá xếp loại học sinh tiểu học

, nhà trường làm rõ số nội dung thực Thông tư 32/TT-BGDĐT sau : I/ Làm rõ số thuật ngữ sử dụng Thông tư 32/2009/TT-BGDĐT: Kiểm tra bổ sung: – Điểm kiểm tra định kì coi bất thường điểm số không phản ánh kết học tập hàng ngày học sinh Giáo viên chủ nhiệm lớp hiệu trưởng xác định tính bất thường điểm kiểm tra định kì định học sinh kiểm tra bổ sung Kết kiểm tra bổ sung thay cho kết kiểm tra định kì trước – Những học sinh lí khách quan không đủ số điểm kiểm tra định kì kiểm tra bổ sung Điểm kiểm tra bổ sung hai trường hợp sử dụng để xét: xếp loại học lực môn, lên lớp, hoàn thành chương trình tiểu học, xếp loại giáo dục, khen thưởng – Đơn vị chịu trách nhiệm đề kiểm tra bổ sung hướng dẫn công văn số 1585/SGD&ĐTGDTH ngày 17/12/2009 Xếp loại giáo dục xét khen thưởng: – Xếp loại giáo dục thực vào cuối năm học vào kết xếp loại hạnh kiểm xếp loại giáo dục Học lực môn năm môn học tự chọn sử dụng để xét khen thưởng học sinh, không tham gia xét lên lớp không tham gia xếp loại giáo dục – Xét khen thưởng dành cho đối tượng học sinh lên lớp thẳng II/ Việc ghi học bạ : Để phù hợp với qui định Thông tư 32 đánh giá,

Bài Hay  Thông tư 30: Nếu được sửa cả học bạ...

xếp loại học sinh tiểu học

hướng dẫn ghi học bạ vừa ban hành, Sở Giáo dục Đào tạo lưu ý số điểm

ghi học bạ lớp

2, lớp 3, lớp 4, lớp sau : Việc ghi điểm, số nhận xét đạt xếp loại học lực môn : a/ Đối với môn học đánh giá điểm kết hợp với nhận xét: – Cột điểm (Đ) dùng ghi điểm KTĐK.CKI, KTĐK.CN, không ghi điểm KTĐK HK I, HK II hướng dẫn trước (Không kẻ đường ngang để ghi điểm KTĐK học kì cuối học kì hướng dẫn ngành trước đây) – Ghi xếp loại HLM.KI vào cột HLM (HKI), xếp loại HLM.N vào cột HLM (HKII), cột HLM (CN) để trống Ví dụ: Kết XẾP LOẠI HỌC LỰC kiểm tra, MÔN HỌC HK I HK II Đ HLM Đ G 10 G TIẾNG VIỆT K G TOÁN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN CN HLM HLM KI K II b/ Đối với môn học đánh giá nhận xét: – Cột điểm (Đ) dùng ghi số nhận xét đạt học kì I, số nhận xét đạt năm Giáo viên kẻ thêm đường dọc ô ghi kết học tập môn đánh giá nhận xét để bên ghi số nhận xét đạt bên ghi xếp loại Kết XẾP LOẠI HỌC LỰC kiểm tra, MÔN HỌC HK I Đ HLM HK II Đ CN HLM HLM KI K II NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI A A A+ 10 A+ ĐẠO ĐỨC Cột “Kết kiểm tra, đánh giá lại”: ghi kết kiểm tra, đánh giá bổ sung lần cuối học kì I cuối năm (nếu có) Cột “Nhận xét giáo viên”: ghi nhận xét tiến học sinh môn học cụ thể điểm học sinh cần cố gắng, không dùng từ ngữ gây tổn thương học sinh Ghi kết Hoàn thành chương trình tiểu học vào dòng – Lên lớp, lưu ban Phần Xếp loại giáo dục thực sau : Phần “Học lực”: “1.Nhận xét chung” ghi khái quát học lực môn học, sau ghi kết “Xếp loại giáo dục” Ví dụ: II/ HỌC LỰC – Nhận xét chung: + Xếp loại Giáo dục : Giỏi (Khá, Trung bình, Yếu) – Lên lớp, lưu ban: … với qui định Thông tư 32 đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học hướng dẫn ghi học bạ vừa ban hành, Sở Giáo dục Đào tạo lưu ý số điểm ghi học bạ lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp sau : Việc ghi điểm, số… thương học sinh Ghi kết Hoàn thành chương trình tiểu học vào dòng – Lên lớp, lưu ban Phần Xếp loại giáo dục thực sau : Phần Học lực”: “1.Nhận xét chung” ghi khái quát học lực môn học, sau ghi kết… KTĐK học kì cuối học kì hướng dẫn ngành trước đây) – Ghi xếp loại HLM.KI vào cột HLM (HKI), xếp loại HLM.N vào cột HLM (HKII), cột HLM (CN) để trống Ví dụ: Kết XẾP LOẠI HỌC LỰC kiểm tra, MÔN HỌC

Bài Hay  Cách ghi nhận xét theo tháng của sổ theo dõi chất lượng giáo dục và sổ chủ nhiệm 2023

Bạn đang xem bài viết: HƯỚNG DẪN GHI HỌC BẠ THEO THÔNG TƯ 32. Thông tin do Elive chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment