Hướng dẫn sử dụng YouTube Vanced trên Android hoàn toàn miễn phí

Youtube Vanced l√† phi√™n bŠļ£n Youtube t√Ļy chŠĽČnh vŠĽõi giao diŠĽán mŠĽõi, c√≥ nhiŠĽĀu t√≠nh nńÉng hay nh∆į chŠļ∑n quŠļ£ng c√°o, ph√°t nhŠļ°c tr√™n nŠĽĀn v√† dŠĽÖ d√†ng c√†i ńĎŠļ∑t tr√™n thiŠļŅt bŠĽč¬†Android. Trong b√†i viŠļŅt n√†y, ch√ļng t√īi sŠļĹ h∆įŠĽõng dŠļęn bŠļ°n c√°ch sŠĽ≠ dŠĽ•ng YouTube Vanced tr√™n Android ho√†n to√†n miŠĽÖn ph√≠.

YouTube Vanced l√† mŠĽôt bŠļ£n Mod cŠĽßa YouTube vŠĽõi t√≠nh nńÉng t∆į∆°ng tŠĽĪ nh∆į YouTube Red¬†v√† ho√†n to√†n miŠĽÖn ph√≠. BŠļ°n sŠļĹ ńĎ∆įŠĽ£c th∆įŠĽüng thŠĽ©c nhŠĽĮng ńĎoŠļ°n video kh√īng c√≥ quŠļ£ng c√°o, ńĎŠĽďng thŠĽĚi c√≥ thŠĽÉ mŠĽü video √Ęm nhŠļ°c d∆įŠĽõi dŠļ°ng nŠĽĀn, xem video d∆įŠĽõi dŠļ°ng cŠĽ≠a sŠĽē trong khi mŠĽü ŠĽ©ng dŠĽ•ng kh√°c. Ngo√†i ra, YouTube Vanced c√≤n c√≥ c√°c giao diŠĽán Black Theme hoŠļ∑c Dark Theme, nh√¨n ńĎŠļĻp h∆°n v√† kh√īng bŠĽč ch√≥i nŠļŅu sŠĽ≠ dŠĽ•ng trong ńĎ√™m tŠĽĎi.

 

B∆įŠĽõc 1:¬†TiŠļŅn h√†nh tŠļ£i vŠĽĀ file apk ŠĽ©ng dŠĽ•ng¬†YouTube Vanced tŠļ°i ńĎ√Ęy.¬†hoŠļ∑c trŠĽĪc tiŠļŅp web ch√≠nh

B∆įŠĽõc 2:¬†NhŠļ•n v√†o file vŠĽęa tŠļ£i v√† tiŠļŅn h√†nh c√†i ńĎŠļ∑t: bŠļ•m chŠĽćn¬†C√†i ńĎŠļ∑t, mŠĽôt bŠļ£ng th√īng b√°o sŠļĹ hiŠĽán l√™n, gŠļ°t bŠļ≠t¬†Cho ph√©p tŠĽę nguŠĽďn n√†y. VŠļ≠y l√† c√°c b∆įŠĽõc c√†i ńĎŠļ∑t ńĎ√£ ho√†n tŠļ•t.

1. C√°ch bŠļ≠t Dark Theme khi sŠĽ≠ dŠĽ•ng YouTube Vanced

B∆įŠĽõc 1: C√°c bŠļ°n Šļ•n chŠĽćn v√†o¬†biŠĽÉu t∆įŠĽ£ng T√†i khoŠļ£n¬†ŠĽü g√≥c tr√™n c√Ļng tay phŠļ£i m√†n h√¨nh tŠĽę giao diŠĽán ch√≠nh ŠĽ©ng dŠĽ•ng. TŠļ°i ńĎ√Ęy ch√ļng ta sŠļĹ lŠĽĪa chŠĽćn mŠĽ•c¬†C√†i ńĎŠļ∑t¬†nh∆į h√¨nh d∆įŠĽõi.

Bài Hay  5 ứng dụng xem Youtube miễn phí không có quảng cáo

B∆įŠĽõc 2: Kh√°c vŠĽõi ŠĽ©ng dŠĽ•ng Youtube, ch√ļng ta sŠļĹ c√≥ th√™m mŠĽôt mŠĽ•c ńĎ√≥ ch√≠nh l√†¬†Vanced Settings¬†ńĎŠĽÉ bŠļ°n tuŠĽ≥ chŠĽČnh c√°c chŠĽ©c nńÉng ch√≠nh khi sŠĽ≠ dŠĽ•ng Youtube Vanced. TiŠļŅp ńĎ√≥ ńĎŠĽÉ k√≠ch hoŠļ°t Dark Theme tr√™n ŠĽ©ng dŠĽ•ng n√†y, ch√ļng ta Šļ•n chŠĽćn mŠĽ•c¬†Layout Settings.

B∆įŠĽõc 3: TŠļ°i ńĎ√Ęy, ch√ļng ta sŠļĹ tiŠļŅn h√†nh t√¨m kiŠļŅm v√†¬†k√≠ch hoŠļ°t t√≠nh nńÉng¬†Black Theme¬†ńĎŠĽÉ sŠĽ≠ dŠĽ•ng Youtube Vanced vŠĽõi chŠļŅ ńĎŠĽô m√†n h√¨nh ńĎen n√†y.

 

2. C√°ch tŠĽĪ ńĎŠĽông ph√°t lŠļ°i video khi sŠĽ≠ dŠĽ•ng Youtube Vanced

B∆įŠĽõc 1: C√°c bŠļ°n tiŠļŅp tŠĽ•c truy cŠļ≠p v√†o mŠĽ•c¬†C√†i ńĎŠļ∑t¬†v√† lŠĽĪa chŠĽćn mŠĽ•c¬†Vanced Settings. TiŠļŅp theo ńĎ√≥ ch√ļng ta sŠļĹ lŠĽĪa¬†chŠĽćn mŠĽ•c¬†Misc.

B∆įŠĽõc 2: L√ļc n√†y, ch√ļng ta sŠļĹ thŠļ•y¬†t√≠nh nńÉng¬†Auto Repeat, h√£y k√≠ch hoŠļ°t t√≠nh nńÉng n√†y, ńĎ√Ęy ch√≠nh l√† mŠĽ•c gi√ļp bŠļ°n c√≥ thŠĽÉ tŠĽĪ ńĎŠĽông ph√°t lŠļ°i video Youtube khi sŠĽ≠ dŠĽ•ng ŠĽ©ng dŠĽ•ng hŠĽĮu √≠ch n√†y.

 

Ngo√†i ra c√°c bŠļ°n cŇ©ng c√≥ thŠĽÉ k√≠ch hoŠļ°t lu√īn t√≠nh nńÉng¬†Auto Repeat ‚Äď Background Play¬†ńĎŠĽÉ c√≥ thŠĽÉ tŠĽĪ ńĎŠĽông ph√°t lŠļ°i video Youtube ńĎang chŠļ°y nŠĽĀn tr√™n ŠĽ©ng dŠĽ•ng (video thu nhŠĽŹ).

Ngo√†i ra, trong Vanced Settings c√≤n c√≥ c√°c c√†i ńĎŠļ∑t th√ļ vŠĽč kh√°c nh∆į:

Youtube Vanced l√† phi√™n bŠļ£n Youtube t√Ļy chŠĽČnh vŠĽõi giao diŠĽán mŠĽõi, c√≥ nhiŠĽĀu t√≠nh nńÉng hay nh∆į chŠļ∑n quŠļ£ng c√°o, ph√°t nhŠļ°c tr√™n nŠĽĀn v√† dŠĽÖ d√†ng c√†i ńĎŠļ∑t tr√™n thiŠļŅt bŠĽč¬†Android. Trong b√†i viŠļŅt n√†y, ch√ļng t√īi sŠļĹ h∆įŠĽõng dŠļęn bŠļ°n c√°ch sŠĽ≠ dŠĽ•ng YouTube Vanced tr√™n Android ho√†n to√†n miŠĽÖn ph√≠.

Bài Hay  Vanced vừa chấm dứt, ứng dụng YouTube ReVanced xuất hiện

YouTube Vanced l√† mŠĽôt bŠļ£n Mod cŠĽßa YouTube vŠĽõi t√≠nh nńÉng t∆į∆°ng tŠĽĪ nh∆į YouTube Red¬†v√† ho√†n to√†n miŠĽÖn ph√≠. BŠļ°n sŠļĹ ńĎ∆įŠĽ£c th∆įŠĽüng thŠĽ©c nhŠĽĮng ńĎoŠļ°n video kh√īng c√≥ quŠļ£ng c√°o, ńĎŠĽďng thŠĽĚi c√≥ thŠĽÉ mŠĽü video √Ęm nhŠļ°c d∆įŠĽõi dŠļ°ng nŠĽĀn, xem video d∆įŠĽõi dŠļ°ng cŠĽ≠a sŠĽē trong khi mŠĽü ŠĽ©ng dŠĽ•ng kh√°c. Ngo√†i ra, YouTube Vanced c√≤n c√≥ c√°c giao diŠĽán Black Theme hoŠļ∑c Dark Theme, nh√¨n ńĎŠļĻp h∆°n v√† kh√īng bŠĽč ch√≥i nŠļŅu sŠĽ≠ dŠĽ•ng trong ńĎ√™m tŠĽĎi.

 

B∆įŠĽõc 1:¬†TiŠļŅn h√†nh tŠļ£i vŠĽĀ file apk ŠĽ©ng dŠĽ•ng¬†YouTube Vanced¬†tŠļ°i ńĎ√Ęy.¬†hoŠļ∑c trŠĽĪc tiŠļŅp¬†web ch√≠nh

B∆įŠĽõc 2:¬†NhŠļ•n v√†o file vŠĽęa tŠļ£i v√† tiŠļŅn h√†nh c√†i ńĎŠļ∑t: bŠļ•m chŠĽćn¬†C√†i ńĎŠļ∑t, mŠĽôt bŠļ£ng th√īng b√°o sŠļĹ hiŠĽán l√™n, gŠļ°t bŠļ≠t¬†Cho ph√©p tŠĽę nguŠĽďn n√†y. VŠļ≠y l√† c√°c b∆įŠĽõc c√†i ńĎŠļ∑t ńĎ√£ ho√†n tŠļ•t.

1. C√°ch bŠļ≠t Dark Theme khi sŠĽ≠ dŠĽ•ng YouTube Vanced

B∆įŠĽõc 1: C√°c bŠļ°n Šļ•n chŠĽćn v√†o¬†biŠĽÉu t∆įŠĽ£ng T√†i khoŠļ£n¬†ŠĽü g√≥c tr√™n c√Ļng tay phŠļ£i m√†n h√¨nh tŠĽę giao diŠĽán ch√≠nh ŠĽ©ng dŠĽ•ng. TŠļ°i ńĎ√Ęy ch√ļng ta sŠļĹ lŠĽĪa chŠĽćn mŠĽ•c¬†C√†i ńĎŠļ∑t¬†nh∆į h√¨nh d∆įŠĽõi.

B∆įŠĽõc 2: Kh√°c vŠĽõi ŠĽ©ng dŠĽ•ng Youtube, ch√ļng ta sŠļĹ c√≥ th√™m mŠĽôt mŠĽ•c ńĎ√≥ ch√≠nh l√†¬†Vanced Settings¬†ńĎŠĽÉ bŠļ°n tuŠĽ≥ chŠĽČnh c√°c chŠĽ©c nńÉng ch√≠nh khi sŠĽ≠ dŠĽ•ng Youtube Vanced. TiŠļŅp ńĎ√≥ ńĎŠĽÉ k√≠ch hoŠļ°t Dark Theme tr√™n ŠĽ©ng dŠĽ•ng n√†y, ch√ļng ta Šļ•n chŠĽćn mŠĽ•c¬†Layout Settings.

Bài Hay  Cách tải YouTube Vanced mới 2022 – Showroom123

B∆įŠĽõc 3: TŠļ°i ńĎ√Ęy, ch√ļng ta sŠļĹ tiŠļŅn h√†nh t√¨m kiŠļŅm v√†¬†k√≠ch hoŠļ°t t√≠nh nńÉng¬†Black Theme¬†ńĎŠĽÉ sŠĽ≠ dŠĽ•ng Youtube Vanced vŠĽõi chŠļŅ ńĎŠĽô m√†n h√¨nh ńĎen n√†y.

 

2. C√°ch tŠĽĪ ńĎŠĽông ph√°t lŠļ°i video khi sŠĽ≠ dŠĽ•ng Youtube Vanced

B∆įŠĽõc 1: C√°c bŠļ°n tiŠļŅp tŠĽ•c truy cŠļ≠p v√†o mŠĽ•c¬†C√†i ńĎŠļ∑t¬†v√† lŠĽĪa chŠĽćn mŠĽ•c¬†Vanced Settings. TiŠļŅp theo ńĎ√≥ ch√ļng ta sŠļĹ lŠĽĪa¬†chŠĽćn mŠĽ•c¬†Misc.

B∆įŠĽõc 2: L√ļc n√†y, ch√ļng ta sŠļĹ thŠļ•y¬†t√≠nh nńÉng¬†Auto Repeat, h√£y k√≠ch hoŠļ°t t√≠nh nńÉng n√†y, ńĎ√Ęy ch√≠nh l√† mŠĽ•c gi√ļp bŠļ°n c√≥ thŠĽÉ tŠĽĪ ńĎŠĽông ph√°t lŠļ°i video Youtube khi sŠĽ≠ dŠĽ•ng ŠĽ©ng dŠĽ•ng hŠĽĮu √≠ch n√†y.

 

Ngo√†i ra c√°c bŠļ°n cŇ©ng c√≥ thŠĽÉ k√≠ch hoŠļ°t lu√īn t√≠nh nńÉng¬†Auto Repeat ‚Äď Background Play¬†ńĎŠĽÉ c√≥ thŠĽÉ tŠĽĪ ńĎŠĽông ph√°t lŠļ°i video Youtube ńĎang chŠļ°y nŠĽĀn tr√™n ŠĽ©ng dŠĽ•ng (video thu nhŠĽŹ).

Ngo√†i ra, trong Vanced Settings c√≤n c√≥ c√°c c√†i ńĎŠļ∑t th√ļ vŠĽč kh√°c nh∆į:

Gi√°: Li√™n hŠĽá

Th√īng sŠĽĎ kŠĽĻ thuŠļ≠t

Gi√°: Li√™n hŠĽá

Th√īng sŠĽĎ kŠĽĻ thuŠļ≠t

Gi√°: Li√™n hŠĽá

Th√īng sŠĽĎ kŠĽĻ thuŠļ≠t

Gi√°: Li√™n hŠĽá

Th√īng sŠĽĎ kŠĽĻ thuŠļ≠t

Bạn đang xem bài viết: Hướng dẫn sử dụng YouTube Vanced trên Android hoàn toàn miễn phí. Thông tin do Elive chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment