Kỹ năng phương pháp học

Video Cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa
Video Cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa

A. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

I. Nguồn gốc và đặc điểm

1. Nguồn gốc

– Do đòi hỏi của cuộc sống và của sản xuất, nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người.

– Do sự bùng nổ dân số, sự vơi cạn tài nguyên thiên nhiên, do nhu cầu của chiến tranh.

– Cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật lần thứ nhất là tiền đề thúc đẩy cách mạng khoa học – kỹ thuật lần II và cách mạng khoa học – công nghệ bùng nổ.

2. Đặc điểm

– Khoa học – kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

– Mọi phát minh kỹ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.

– Khoa học gắn liền với kỹ thuật, đi trước mở đường cho kỹ thuật.

Bài Hay  Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX

– Kỹ thuật lại đi trước mở đường cho sản xuất.

– Khoa học tham gia trực tiếp vào sản xuất, là nguồn gốc chính của những tiến bộ kỹ thuật và công nghệ.

II. Tác động

1. Tích cực

– Tăng năng suất lao động, nâng cao đời sống yật chất, tinh thần của con người.

– Thay đổi cơ cấu dân cư, chất lượng nguồn nhân lực, đòi hỏi mới về giáo dục, đào tạo.

– Thúc đẩy xu thế toàn cầu hóa.

2. Tiêu cực: Ô nhiễm môi trường, tai nạn lao động và giao thông, các dịch bệnh mới, chế tạo vũ khí hủy diệt đe dọa sự sống trên hành tinh.

B. XU THẾ TOÀN CẦU HÓA VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ

I. Xu thế toàn cầu hóa từ sau chiến tranh lạnh

1. Bản chất

Toàn cầu hóa là quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, những ảnh hưởng tác động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các khu vực, các quốc gia, dân tộc trên thế giới.

Bài Hay  Kiến thức Lịch sử 12 bài 10: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX

2. Biểu hiện của toàn cầu hóa

– Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.

– Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia.

– Sự sát nhập và hợp nhất các công ty thành những tập đoàn lớn, nhất là công ty khoa học – kỹ thuật

– Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực (EU, IMF, WTO, APEC, ASEM…)

– Là xu thế khách quan không thể đảo ngược.

3. Ảnh hưởng của xu thế toàn cầu hóa

a. Tích cực:

– Thúc đẩy nhanh chóng sự phát triển và xã hội hóa của lực lượng sản xuất, đưa lại sự tăng trưởng cao.

– Góp phần chuyển biến cơ cấu kinh tế, đòi hỏi cải cách sâu rộng để nâng cao tính cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế.

Bài Hay  Lịch sử 12 Bài 10: Cách mạng khoa học-công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX

b. Tiêu cực:

– Đào sâu hố ngăn cách giàu nghèo và bất công xã hội.

– Làm cho mọi mặt của cuộc sống con người kém an toàn, tạo ra nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc và độc lập tự chủ của các quốc gia.

Tóm lại toàn cầu hóa vừa là thời cơ, cơ hội lớn cho các nước phát triển mạnh, đồng thời cũng tạo ra những thách thức lớn đối với các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, là nếu bỏ lỡ thời cơ sẽ tụt hậu nguy hiểm.
* Sơ đồ hóa kiến thức

Bạn đang xem bài viết: Kỹ năng phương pháp học. Thông tin do Elive chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment