Lecture notes 1.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Chương 6: Lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng
Chương 6: Lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng

Bài tập2 – Lecture notes 1.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Course: Tài chính (FNC 2021)

449 Documents

BÀI TẬP 2 (30/10)

Câu 1:

a/ Người tiêu dùng đạt mục tiêu tối đa hóa hữu dụng khi thỏa mãn 2 điều kiện

sau đây:

+ Điều kiện ràng buộc: xPx + yPy = I (1)

+ Điều kiện tối ưu: MUx/Px = MUy/Py (2)

Ta có: • (1) (=) 4x + 5y = 200 (3)

• U(x,y) = xy =) MUx=y và MUy=x

• (2) (=) y/4 = x/5 (4)

Từ (3) và (4), ta được: x1=25 và y1= 20

=) U1= x×y= 500 ( đv lợi ích)

b/ Tương tự câu a, với Px= 8 thì ta được: (1) (=) 8x + 5y = 200 (5)

(2) (=) y/8 = x/5 (6)

Từ (5) và (6), ta được: x2= 12.5 và y2= 20

=) U2= x×y= 250 ( đv lợi ích)

Bài Hay  Lựa chọn của người tiêu dùng

c/ Để xác định được tác động thay thế, ta phải tìm số lượng hàng X người này

sẽ mua là bao nhiêu với mức giá mới là Px=8 và đạt thỏa dụng cũ là U1=500.

+ Điều kiện ràng buộc về thỏa dụng: U(x,y)= x×y=500 (*)

+ Điều kiện tối ưu: MUx/Px = MUy/Py

Thế giá trị Px=8, Py=5 vào (2), ta được: y= 8x/5

Thế y=8x/5 vào (*), ta được: x3=18(đvsp) và y3=28(đvsp) .

Kết luận: khi giá tăng lên số lượng mặt hàng X người tiêu dùng mua giảm:

x2-x1= 12.5-25= -12.5 (đơn vị)

Trong đó dưới tác động thay thế làm giảm: x3-x1= 18-25= -7 (đvsp)

d/ Ta có công thức tính hệ số co giãn của cầu theo thu nhập là:

Bạn đang xem bài viết: Lecture notes 1.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Thông tin do Elive chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment