Lịch sử 12 Bài 10: Cách mạng khoa học-công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX

Sử 12 Bài 10 Cách mạng khoa học công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX – Học online
Sử 12 Bài 10 Cách mạng khoa học công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX – Học online

CuŠĽôc c√°ch mŠļ°ng khoa hŠĽćc – c√īng nghŠĽá c√≥ vai tr√≤ ńĎŠļ∑c biŠļŅt quan trŠĽćng ńĎŠĽĎi vŠĽõi sŠĽĪ ph√°t triŠĽÉn cŠĽßa thŠļŅ giŠĽõi, t√°c ńĎŠĽông ńĎŠļŅn mŠĽći mŠļ∑t cŠĽßa ńĎŠĽĚi sŠĽĎng kinh tŠļŅ – x√£ hŠĽôi, trong ńĎ√≥ g√≥p phŠļßn th√ļc ńĎŠļ©y to√†n cŠļßu h√≥a. Xu thŠļŅ to√†n cŠļßu h√≥a l√† g√¨? v√† Šļ£nh h∆įŠĽüng cŠĽßa n√≥ nh∆į thŠļŅ n√†o? sŠļĹ ńĎ∆įŠĽ£c giŠļ£i ńĎ√°p qua b√†i hŠĽćc d∆įŠĽõi ńĎ√Ęy.

T√≥m tŠļĮt l√Ĺ thuyŠļŅt

1.1. CuŠĽôc c√°ch mŠļ°ng khoa hŠĽćc c√īng nghŠĽá

– NguŠĽďn gŠĽĎc v√† ńĎŠļ∑c ńĎiŠĽÉm

 • NguŠĽďn gŠĽĎc
  • Do ńĎ√≤i hŠĽŹi cŠĽßa cuŠĽôc sŠĽĎng v√† cŠĽßa sŠļ£n xuŠļ•t, nhŠļĪm ńĎ√°p ŠĽ©ng nhu cŠļßu vŠļ≠t chŠļ•t v√† tinh thŠļßn ng√†y c√†ng cao cŠĽßa con ng∆įŠĽĚi.
  • Do sŠĽĪ b√Ļng nŠĽē d√Ęn sŠĽĎ, sŠĽĪ v∆°i cŠļ°n t√†i nguy√™n thi√™n nhi√™n
  • CuŠĽôc c√°ch mŠļ°ng khoa hŠĽćc- kŠĽĻ thuŠļ≠t lŠļßn thŠĽ© nhŠļ•t l√† tiŠĽĀn ńĎŠĽĀ th√ļc ńĎŠļ©y c√°ch mŠļ°ng khoa hŠĽćc- kŠĽĻ thuŠļ≠t lŠļßn II v√† c√°ch mŠļ°ng c√īng nghŠĽá b√Ļng nŠĽē.
 • ńźŠļ∑c ńĎiŠĽÉm
  • Khoa hŠĽćc – kŠĽĻ thuŠļ≠t trŠĽü th√†nh lŠĽĪc l∆įŠĽ£ng sŠļ£n xuŠļ•t trŠĽĪc tiŠļŅp.
  • MŠĽći ph√°t minh kŠĽĻ thuŠļ≠t ńĎŠĽĀu bŠļĮt nguŠĽďn tŠĽę nghi√™n cŠĽ©u khoa hŠĽćc.
  • Khoa hŠĽćc gŠļĮn liŠĽĀn vŠĽõi kŠĽĻ thuŠļ≠t, khoa hŠĽćc ńĎi tr∆įŠĽõc mŠĽü ńĎ∆įŠĽĚng cho kŠĽĻ thuŠļ≠t.
  • KŠĽĻ thuŠļ≠t lŠļ°i ńĎi tr∆įŠĽõc mŠĽü ńĎ∆įŠĽĚng cho sŠļ£n xuŠļ•t.
  • Khoa hŠĽćc tham gia trŠĽĪc tiŠļŅp v√†o sŠļ£n xuŠļ•t, l√† nguŠĽďn gŠĽĎc ch√≠nh cŠĽßa nhŠĽĮng tiŠļŅn bŠĽô kŠĽĻ thuŠļ≠t v√† c√īng nghŠĽá.

– NhŠĽĮng th√†nh tŠĽĪu ti√™u biŠĽÉu

– Th√†nh tŠĽĪu

 • Khoa hŠĽćc c∆° bŠļ£n:
  • C√≥ nhiŠĽĀu ph√°t minh lŠĽõn trong c√°c lń©nh vŠĽĪc To√°n, L√Ĺ, H√≥a, Sinh‚Ķ, con ng∆įŠĽĚi ńĎ√£ ŠĽ©ng dŠĽ•ng cŠļ£i tiŠļŅn kŠĽĻ thuŠļ≠t, phŠĽ•c vŠĽ• sŠļ£ xuŠļ•t v√† cuŠĽôc sŠĽĎng .
  • 3/1997, c√°c nh√† khoa hŠĽćc ńĎ√£ tŠļ°o ra cŠĽęu ńź√īli sinh ra bŠļĪng ph∆į∆°ng ph√°p sinh sŠļ£n v√ī t√≠nh
  • 6/2000 c√°c nh√† khoa hŠĽćc Anh, Ph√°p, ńźŠĽ©c, Mń©, NhŠļ≠t BŠļ£n v√† Trung QuŠĽĎc c√īng bŠĽĎ ‚ÄúBŠļ£n ńĎŠĽď gen ng∆įŠĽĚi “.
 • Lń©nh vŠĽĪc c√īng nghŠĽá:
  • C√īng cŠĽ• sŠļ£n xuŠļ•t mŠĽõi: m√°y t√≠nh ńĎiŠĽán tŠĽ≠, m√°y tŠĽĪ ńĎŠĽông, hŠĽá thŠĽĎng m√°y tŠĽĪ ńĎŠĽông, robot…
  • NńÉng l∆įŠĽ£ng mŠĽõi: nguy√™n tŠĽ≠, nhiŠĽát hŠļ°ch, mŠļ∑t trŠĽĚi, thŠĽßy triŠĽĀu, gi√≥‚Ķ
  • VŠļ≠t liŠĽáu mŠĽõi: p√ī-ly-me, vŠļ≠t liŠĽáu tŠĽē hŠĽ£p composite, gŠĽĎm cao cŠļ•p (si√™u bŠĽĀn, si√™u cŠĽ©ng, si√™u dŠļęn)‚Ķ
  • C√īng nghŠĽá sinh hŠĽćc: c√≥ nhŠĽĮng ńĎŠĽôt ph√° phi th∆įŠĽĚng trong c√īng nghŠĽá di truyŠĽĀn tŠļŅ b√†o, vi sinh, enzim‚Ķ g√≥p phŠļßn giŠļ£i quyŠļŅt nŠļ°n ńĎ√≥i, chŠĽĮa bŠĽánh.
  • N√īng nghiŠĽáp: tŠļ°o ńĎ∆įŠĽ£c cuŠĽôc c√°ch mŠļ°ng xanh trong n√īng nghiŠĽáp: c∆° kh√≠ h√≥a, ńĎiŠĽán kh√≠ h√≥a.. lai tŠļ°o giŠĽĎng mŠĽõi, kh√īng s√Ęu bŠĽánh, nhŠĽĚ ńĎ√≥ con ng∆įŠĽĚi ńĎ√£ khŠļĮc phŠĽ•c ńĎ∆įŠĽ£c nŠļ°n ńĎ√≥i.
  • Giao th√īng vŠļ≠n tŠļ£i – Th√īng tin li√™n lŠļ°c: m√°y bay si√™u √Ęm, t√†u hŠĽŹa si√™u tŠĽĎc, c√°p sŠĽ£i thŠĽßy tinh quang dŠļęn, ‚Ķ truyŠĽĀn h√¨nh trŠĽĪc tiŠļŅp, ńĎiŠĽán thoŠļ°i di ńĎŠĽông.
  • Chinh phŠĽ•c vŇ© trŠĽ•: vŠĽá tinh nh√Ęn tŠļ°o, th√°m hiŠĽÉm mŠļ∑t trńÉng, du h√†nh vŇ© trŠĽ•‚Ķ, ph√≥ng th√†nh c√īng vŠĽá tinh nh√Ęn tŠļ°o (1957); con ng∆įŠĽĚi bay v√†o vŇ© trŠĽ• (1961); con ng∆įŠĽĚi ńĎŠļ∑t ch√Ęn l√™n mŠļ∑t trńÉng ( 1969).
  • C√īng nghŠĽá th√īng tin ph√°t triŠĽÉn v√† b√Ļng nŠĽē mŠļ°nh tr√™n to√†n cŠļßu, mŠļ°ng th√īng tin m√°y t√≠nh to√†n cŠļßu (Internet) ŠĽ©ng dŠĽ•ng s√Ęu rŠĽông trong mŠĽći ng√†nh kinh tŠļŅ v√† x√£ hŠĽôi.
Bài Hay  Sơ đồ tư duy bài 10 Lịch sử 12: Cách mạng khoa học – công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX

– T√°c ńĎŠĽông

 • T√≠ch cŠĽĪc
  • TńÉng nńÉng suŠļ•t lao ńĎŠĽông, n√Ęng cao ńĎŠĽĚi sŠĽĎng vŠļ≠t chŠļ•t, tinh thŠļßn cŠĽßa con ng∆įŠĽĚi.
  • Thay ńĎŠĽēi c∆° cŠļ•u d√Ęn c∆į, chŠļ•t l∆įŠĽ£ng nguŠĽďn nh√Ęn lŠĽĪc, ńĎ√≤i hŠĽŹi mŠĽõi vŠĽĀ gi√°o dŠĽ•c, ńĎ√†o tŠļ°o.
  • Th√ļc ńĎŠļ©y xu thŠļŅ to√†n cŠļßu h√≥a.
 • Ti√™u cŠĽĪc: √ī nhiŠĽÖm m√īi tr∆įŠĽĚng, tai nŠļ°n lao ńĎŠĽông v√† giao th√īng, c√°c dŠĽčch bŠĽánh mŠĽõi, chŠļŅ tŠļ°o vŇ© kh√≠ hŠĽßy diŠĽát ńĎe dŠĽća sŠĽĪ sŠĽĎng tr√™n h√†nh tinh.

1.2. Xu thŠļŅ to√†n cŠļßu h√≥a v√† Šļ£nh h∆įŠĽüng cŠĽßa n√≥

 • HŠĽá quŠļ£ cŠĽßa cuŠĽôc c√°ch mŠļ°ng khoa hŠĽćc ‚Äď c√īng nghŠĽá tŠĽę ńĎŠļßu nhŠĽĮng nńÉm 80 cŠĽßa thŠļŅ kŠĽČ XX, tr√™n thŠļŅ giŠĽõi ńĎ√£ diŠĽÖn ra xu thŠļŅ to√†n cŠļßu h√≥a.
 • BŠļ£n chŠļ•t: l√† qu√° tr√¨nh tńÉng l√™n mŠļ°nh mŠļĹ nhŠĽĮng mŠĽĎi li√™n hŠĽá, nhŠĽĮng Šļ£nh h∆įŠĽüng t√°c ńĎŠĽông lŠļęn nhau, phŠĽ• thuŠĽôc lŠļęn nhau cŠĽßa tŠļ•t cŠļ£ c√°c khu vŠĽĪc, c√°c quŠĽĎc gia, d√Ęn tŠĽôc tr√™n thŠļŅ giŠĽõi.
 • BiŠĽÉu hiŠĽán cŠĽßa to√†n cŠļßu h√≥a:
  • SŠĽĪ ph√°t triŠĽÉn nhanh ch√≥ng cŠĽßa quan hŠĽá th∆į∆°ng mŠļ°i quŠĽĎc tŠļŅ.
  • SŠĽĪ ph√°t triŠĽÉn v√† t√°c ńĎŠĽông to lŠĽõn cŠĽßa c√°c c√īng ty xuy√™n quŠĽĎc gia.
  • SŠĽĪ s√°p nhŠļ≠p v√† hŠĽ£p nhŠļ•t c√°c c√īng ty th√†nh nhŠĽĮng tŠļ≠p ńĎo√†n lŠĽõn
  • SŠĽĪ ra ńĎŠĽĚi cŠĽßa c√°c tŠĽē chŠĽ©c li√™n kŠļŅt kinh tŠļŅ, th∆į∆°ng mŠļ°i, t√†i ch√≠nh quŠĽĎc tŠļŅ v√† khu vŠĽĪc
Bài Hay  Giải Lịch Sử 12 Bài 10: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX

=> L√† xu thŠļŅ kh√°ch quan kh√īng thŠĽÉ ńĎŠļ£o ng∆įŠĽ£c.

 • ŠļĘnh h∆įŠĽüng cŠĽßa xu thŠļŅ to√†n cŠļßu h√≥a
  • T√≠ch cŠĽĪc
   • Th√ļc ńĎŠļ©y nhanh ch√≥ng sŠĽĪ ph√°t triŠĽÉn v√† x√£ hŠĽôi h√≥a cŠĽßa lŠĽĪc l∆įŠĽ£ng sŠļ£n xuŠļ•t, ńĎ∆įa lŠļ°i sŠĽĪ tńÉng tr∆įŠĽüng cao (nŠĽ≠a ńĎŠļßu thŠļŅ kŠĽ∑ XX, GDP thŠļŅ giŠĽõi tńÉng 2,7 lŠļßn, nŠĽ≠a cuŠĽĎi thŠļŅ kŠĽ∑ tńÉng 5,2 lŠļßn).
   • G√≥p phŠļßn chuyŠĽÉn biŠļŅn c∆° cŠļ•u kinh tŠļŅ, ńĎ√≤i hŠĽŹi cŠļ£i c√°ch s√Ęu rŠĽông ńĎŠĽÉ n√Ęng cao t√≠nh cŠļ°nh tranh v√† hiŠĽáu quŠļ£ cŠĽßa nŠĽĀn kinh tŠļŅ.
  • Ti√™u cŠĽĪc
   • TrŠļßm trŠĽćng th√™m bŠļ•t c√īng x√£ hŠĽôi v√† ńĎ√†o s√Ęu hŠĽĎ ngńÉn c√°ch gi√†u ngh√®o
   • L√†m cho mŠĽći mŠļ∑t cŠĽßa cuŠĽôc sŠĽĎng con ng∆įŠĽĚi k√©m an to√†n, tŠļ°o ra nguy c∆° ńĎ√°nh mŠļ•t bŠļ£n sŠļĮc d√Ęn tŠĽôc v√† ńĎŠĽôc lŠļ≠p tŠĽĪ chŠĽß cŠĽßa c√°c quŠĽĎc gia.
 • T√≠ch cŠĽĪc

-> To√†n cŠļßu h√≥a vŠĽęa l√† thŠĽĚi c∆°, c∆° hŠĽôi lŠĽõn cho c√°c n∆įŠĽõc ph√°t triŠĽÉn mŠļ°nh, ńĎŠĽďng thŠĽĚi cŇ©ng tŠļ°o ra nhŠĽĮng th√°ch thŠĽ©c lŠĽõn ńĎŠĽĎi vŠĽõi c√°c n∆įŠĽõc ńĎang ph√°t triŠĽÉn, trong ńĎ√≥ c√≥ ViŠĽát Nam.

2. LuyŠĽán tŠļ≠p v√† cŠĽßng cŠĽĎ

C√°c em cŠļßn nŠļĮm vŠĽĮng kiŠļŅn thŠĽ©c vŠĽĀ:

 • NguŠĽďn gŠĽĎc, ńĎŠļ∑c ńĎiŠĽÉm cŠĽßa cuŠĽôc c√°ch mŠļ°ng khoa hŠĽćc – c√īng nghŠĽá
 • Xu thŠļŅ to√†n cŠļßu h√≥a v√† nhŠĽĮng t√°c ńĎŠĽông cŠĽßa n√≥

2.1. TrŠļĮc nghiŠĽám

C√°c em c√≥ thŠĽÉ hŠĽá thŠĽĎng lŠļ°i nŠĽôi dung kiŠļŅn thŠĽ©c ńĎ√£ hŠĽćc ńĎ∆įŠĽ£c th√īng qua b√†i kiŠĽÉm tra TrŠļĮc nghiŠĽám LŠĽčch sŠĽ≠ 12 B√†i 10 cŠĽĪc hay c√≥ ńĎ√°p √°n v√† lŠĽĚi giŠļ£i chi tiŠļŅt.

  • A. N∆įŠĽõc Mń©
  • B. NhŠļ≠t BŠļ£n
  • C. N∆įŠĽõc Anh
  • D. Li√™n X√ī
 • C√Ęu 2:

  Nguy√™n nh√Ęn s√Ęu xa cŠĽßa cuŠĽôc c√°ch mŠļ°ng khoa hŠĽćc ‚Äď c√īng nghŠĽá ng√†y nay l√† do:

  • A. B√Ļng nŠĽē d√Ęn sŠĽĎ, t√†i nguy√™n cŠļ°n kiŠĽát
  • B. KŠļŅ thŠĽęa nhŠĽĮng th√†nh tŠĽĪu cŠĽßa cuŠĽôc c√°ch mŠļ°ng c√īng nghiŠĽáp ŠĽü thŠļŅ kŠĽČ XVIII – XIX
  • C. Nhu cŠļßu ńĎŠĽĚi sŠĽĎng vŠļ≠t chŠļ•t v√† tinh thŠļßn cŠĽßa con ng∆įŠĽĚi ng√†y c√†ng cao
  • D. Y√™u cŠļßu cŠĽßa viŠĽác chŠļ°y ńĎua vŇ© trang trong thŠĽĚi k√¨ “chiŠļŅn tranh lŠļ°nh”
 • C√Ęu 3:

  TŠĽę nhŠĽĮng nńÉm 70 (thŠļŅ kŠĽČ XX) ńĎŠļŅn nay, cuŠĽôc c√°ch mŠļ°ng khoa hoc- kń© thuŠļ≠t diŠĽÖn ra chŠĽß yŠļŅu vŠĽĀ:

  • A. Lń©nh vŠĽĪc kinh tŠļŅ
  • B. Lń©nh vŠĽĪc khoa hŠĽćc
  • C. Lń©nh vŠĽĪc kń© thuŠļ≠t
  • D. Lń©nh vŠĽĪc c√īng nghŠĽá
Bài Hay  Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX

C√Ęu 4-10: MŠĽĚi c√°c em ńĎńÉng nhŠļ≠p xem tiŠļŅp nŠĽôi dung v√† thi thŠĽ≠ Online ńĎŠĽÉ cŠĽßng cŠĽĎ kiŠļŅn thŠĽ©c v√† nŠļĮm vŠĽĮng h∆°n vŠĽĀ b√†i hŠĽćc n√†y nh√©!

2.2. B√†i tŠļ≠p SGK

C√°c em c√≥ thŠĽÉ xem th√™m phŠļßn h∆įŠĽõng dŠļęn GiŠļ£i b√†i tŠļ≠p LŠĽčch sŠĽ≠ 12 B√†i 10 ńĎŠĽÉ gi√ļp c√°c em nŠļĮm vŠĽĮng b√†i hŠĽćc v√† c√°c ph∆į∆°ng ph√°p giŠļ£i b√†i tŠļ≠p.

B√†i tŠļ≠p ThŠļ£o luŠļ≠n trang 69 SGK LŠĽčch sŠĽ≠ 12 B√†i 10

B√†i tŠļ≠p ThŠļ£o luŠļ≠n trang 70 SGK LŠĽčch sŠĽ≠ 12 B√†i 10

B√†i tŠļ≠p 1 trang 70 SGK LŠĽčch sŠĽ≠ 12

B√†i tŠļ≠p 2 trang 70 SGK LŠĽčch sŠĽ≠ 12

B√†i tŠļ≠p 1 trang 50 SBT LŠĽčch sŠĽ≠ 12 B√†i 10

B√†i tŠļ≠p 2 trang 52 SBT LŠĽčch sŠĽ≠ 12 B√†i 10

B√†i tŠļ≠p 3 trang 53 SBT LŠĽčch sŠĽ≠ 12 B√†i 10

B√†i tŠļ≠p 4 trang 53 SBT LŠĽčch sŠĽ≠ 12 B√†i 10

3. HŠĽŹi ńĎ√°p B√†i 10 LŠĽčch sŠĽ≠ 12

Trong qu√° tr√¨nh hŠĽćc tŠļ≠p nŠļŅu c√≥ thŠļĮc mŠļĮc hay cŠļßn trŠĽ£ gi√ļp g√¨ th√¨ c√°c em h√£y comment ŠĽü mŠĽ•c HŠĽŹi ńĎ√°p, CŠĽông ńĎŠĽďng LŠĽčch sŠĽ≠ HOC247 sŠļĹ hŠĽó trŠĽ£ cho c√°c em mŠĽôt c√°ch nhanh ch√≥ng!

Ch√ļc c√°c em hŠĽćc tŠļ≠p tŠĽĎt v√† lu√īn ńĎŠļ°t th√†nh t√≠ch cao trong hŠĽćc tŠļ≠p!

— Mod LŠĽčch SŠĽ≠ 12 HŠĽĆC247

Bạn đang xem bài viết: Lịch sử 12 Bài 10: Cách mạng khoa học-công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX. Thông tin do Elive chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment