Lý thuyết và bài tập Xác định các vị trí trùng nhau của hai hệ vân trong Giao thoa ánh sáng

Chủ đề 2: Giao thoa ánh sáng 03 – Đếm số vân sáng, vân tối.
Chủ đề 2: Giao thoa ánh sáng 03 – Đếm số vân sáng, vân tối.

Hß╗īC247 xin giß╗øi thiß╗ću ─æß║┐n c├Īc em t├Āi liß╗ću L├Į thuyß║┐t v├Ā b├Āi tß║Łp X├Īc ─æß╗ŗnh c├Īc vß╗ŗ tr├Ł tr├╣ng nhau cß╗¦a hai hß╗ć v├ón trong Giao thoa ├Īnh s├Īng m├┤n Vß║Łt l├Į 12. T├Āi liß╗ću ─æŲ░ß╗Żc bi├¬n soß║Īn nhß║▒m giß╗øi thiß╗ću vß╗øi c├Īc em hß╗Źc sinh phŲ░ŲĪng ph├Īp giß║Żi c├╣ng vß╗øi mß╗Öt sß╗æ c├óu hß╗Åi v├Ā b├Āi tß║Łp tß╗▒ luyß╗ćn c├│ hŲ░ß╗øng dß║½n cß╗ź thß╗ā. Hi vß╗Źng ─æ├óy sß║Į l├Ā 1 t├Āi liß╗ću tham khß║Żo hß╗»u ├Łch trong qu├Ī tr├¼nh hß╗Źc tß║Łp cß╗¦a c├Īc em.

X├üC ─Éß╗ŖNH C├üC Vß╗Ŗ TR├Ź TR├ÖNG NHAU Cß╗”A HAI Hß╗å V├éN

1. V├ón s├Īng tr├╣ng nhau

C├Īch 1:

\(x = {k_1}{i_1} = {k_2}{i_2} = {k_1}\frac{{{\lambda _1}D}}{a} = {k_2}\frac{{{\lambda _2}D}}{a} \Rightarrow \frac{{{k_1}}}{{{k_2}}} = \frac{{{i_2}}}{{{i_1}}} = \frac{{{\lambda _2}}}{{{\lambda _1}}} = \) ph├ón sß╗æ tß╗æi giß║Żn \( = \frac{b}{c}\)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} {k_1} = bn\\ {k_2} = cn \end{array} \right. \Rightarrow \left( {n \in Z} \right)\\ \Rightarrow x = bn{i_1} = cn{i_2}\\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} {x_{\min }} = b{i_1} = c{i_2}\,khi\,n = 1\\ \Delta x = {x_{n + 2}} – {x_n} = b{i_1} = c{i_2} \end{array} \right. \end{array}\)

Trong ─æ├│, xmin l├Ā khoß║Żng c├Īch tß╗½ O ─æß║┐n vß╗ŗ tr├Ł tr├╣ng gß║¦n nhß║źt v├Ā ╬öx l├Ā khoß║Żng c├Īch giß╗»a hai vß╗ŗ tr├Ł tr├╣ng li├¬n tiß║┐p ( \({i_ \equiv }\)). TrŲ░ß╗Øng hß╗Żp n├Āy \(\Delta x = {x_{\min }} = \left( {{i_ \equiv }} \right)\)

C├Īch 2: \(\frac{{{i_2}}}{{{i_1}}} = \frac{{{\lambda _2}}}{{{\lambda _1}}} = \) ph├ón sß╗æ tß╗æi giß║Żn = \(\frac{b}{c} \Rightarrow {i_ \equiv } = b{i_1} = c{i_2}\)

V├¼ tß║Īi gß╗æc tß╗Źa ─æß╗Ö l├Ā mß╗Öt vß╗ŗ tr├Ł v├ón s├Īng tr├╣ng vß╗øi v├ón s├Īng n├¬n:

\(\Delta x = {x_{\min }} – {i_ \equiv }.\)

C├Īc vß╗ŗ tr├Ł tr├╣ng kh├Īc: \(x = n{i_ \equiv }\) (vß╗øi n l├Ā sß╗æ nguy├¬n),

2. Vân tối trùng nhau

C├Īch 1:

\(x = \left( {2{m_1} – 1} \right)\frac{{{i_1}}}{2} = \left( {2{m_2} – 1} \right)\frac{{{i_2}}}{2} \Rightarrow \frac{{2{m_1} – 1}}{{2{m_2} – 1}} = \frac{{{i_2}}}{{{i_1}}} = \frac{{{\lambda _2}}}{{{\lambda _1}}} = \) ph├ón sß╗æ tß╗æi giß║Żn \( = \frac{b}{c}.\)

(D─® nhi├¬n, b v├Ā c l├Ā c├Īc sß╗æ nguy├¬n dŲ░ŲĪng lß║╗ th├¼ mß╗øi c├│ thß╗ā c├│ v├ón tß╗æi tr├╣ng vß╗øi v├ón tß╗æi)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 2{m_1} – 1 = b\left( {2n – 1} \right)\\ 2{m_2} – 1 = c\left( {2n – 1} \right) \end{array} \right.\left( {n \in Z} \right)\\ \Rightarrow x = b\left( {2n – 1} \right)\frac{{{i_1}}}{2} = c\left( {2n – 1} \right)\frac{{{i_2}}}{2}\\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} {x_{\min }} = \frac{{b{i_1}}}{2} = \frac{{c{i_2}}}{2}\,\,khi\,\,n = 1\\ \Delta x = {x_{n + 2}} – {x_n} = b{i_1} = c{i_2} \end{array} \right. \end{array}\)

Trong ─æ├│, xmin l├Ā khoß║Żng c├Īch tß╗½ O ─æß║┐n vß╗ŗ tr├Ł tr├╣ng gß║¦n nhß║źt v├Ā ╬öx l├Ā khoß║Żng c├Īch giß╗»a hai vß╗ŗ tr├Ł tr├╣ng h├¬n tiß║┐p (\({i_ \equiv }\) ). TrŲ░ß╗Øng hß╗Żp n├Āy \(\Delta x = 2{x_{\min }}\,\,hay\,\,{x_{\min }} = \Delta x/2\)

C├Īch 2:

\(\frac{{{i_2}}}{{{i_1}}} = \frac{{{\lambda _2}}}{{{\lambda _1}}} = \) ph├ón sß╗æ tß╗æi giß║Żn \(= \frac{b}{c} \Rightarrow {i_ \equiv } = b{i_1} = c{i_2}\)

V├¼ tß║Īi gß╗æc tß╗Źa ─æß╗Ö kh├┤ng phß║Żi l├Ā vß╗ŗ tr├Ł v├ón tß╗æi tr├╣ng v├Ā n├│ c├Īch vß╗ŗ tr├Ł tr├╣ng gß║¦n nhß║źt l├Ā \({x_{\min }} = 0,5{i_ \equiv }\) n├¬n c├Īc vß╗ŗ tr├Ł tr├╣ng kh├Īc: x = (n ŌłÆ 0,5) \({i_ \equiv }\) (vß╗øi n l├Ā sß╗æ nguy├¬n),

Bài Hay  Một Số Dạng Bài Tập Giao Thoa Ánh Sáng Có Đáp Án Thường Gặp

3. V├ón tß╗æi cß╗¦a ╬╗2 tr├╣ng vß╗øi v├ón s├Īng cß╗¦a ╬╗1

C├Īch 1:

\(x = {k_1}{i_1} = \left( {2{m_2} – 1} \right)\frac{{{i_2}}}{2} \Rightarrow \frac{{{k_1}}}{{2{m_2} – 1}} = \frac{{0,5{i_2}}}{{{i_1}}} = \frac{{0,5{\lambda _2}}}{{{\lambda _1}}} = \) ph├ón sß╗æ tß╗æi giß║Żn \( = \frac{b}{c}.\)

(D─® nhi├¬n, c l├Ā sß╗æ nguy├¬n dŲ░ŲĪng lß║╗ th├¼ mß╗øi c├│ thß╗ā c├│ v├ón s├Īng cß╗¦a ╬╗1 tr├╣ng vß╗øi v├ón tß╗æi cß╗¦a ╬╗2).

\(\begin{array}{l} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} {k_1} = b\left( {2n – 1} \right)\\ 2{m_2} – 1 = c\left( {2n – 1} \right) \end{array} \right.\left( {n \in Z} \right)\\ \Rightarrow b\left( {2n – 1} \right){i_1} = c\left( {2n – 1} \right)\frac{{{i_2}}}{2}\\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} {x_{\min }} = b{i_1} = \frac{{c{i_2}}}{2}\,\,khi\,\,n = 1\\ \Delta x = {x_{n + 1}} – {x_n} = 2b{i_1} = c{i_2} \end{array} \right. \end{array}\)

Trong ─æ├│, xmin l├Ā khoß║Żng c├Īch tß╗½ O ─æß║┐n vß╗ŗ tr├Ł tr├╣ng gß║¦n nhß║źt v├Ā ╬öx l├Ā khoß║Żng c├Īch giß╗»a hai vß╗ŗ tr├Ł tr├╣ng li├¬n tiß║┐p (\({i_ \equiv }\) ). TrŲ░ß╗Øng hß╗Żp n├Āy \(\Delta x = 2{x_{\min }}\,\,\,hay\,\,{x_{\min }} = \Delta x/2.\)

C├Īch 2:

* V├ón tß╗æi cß╗¦a ╬╗2 tr├╣ng vß╗øi v├ón s├Īng ╬╗1

\(x = \left( {n – 0,5} \right){i_ \equiv }\)= (n ŌłÆ 0,5)i= (vß╗øi n l├Ā sß╗æ nguy├¬n).

* V├ón tß╗æi cß╗¦a ╬╗1 tr├╣ng vß╗øi v├ón s├Īng ╬╗2

\(\frac{{{i_1}}}{{2{i_2}}} = \frac{{{\lambda _1}}}{{2{\lambda _2}}}\) = ph├ón sß╗æ tß╗æi giß║Żn \( = \frac{b}{c} \Rightarrow {i_ \equiv } = 2b{i_2} = c{i_1}\)

V├¼ tß║Īi gß╗æc tß╗Źa ─æß╗Ö c├Īch vß╗ŗ tr├Ł tr├╣ng gß║¦n nhß║źt l├Ā: \({x_{\min }} = 0,5{i_ \equiv }\) n├¬n c├Īc vß╗ŗ tr├Ł tr├╣ng kh├Īc:

\(x = \left( {n – 0,5} \right){i_ \equiv }\) (vß╗øi n l├Ā sß╗æ nguy├¬n).

4. B├Āi tß║Łp minh hß╗Źa

V├Ł dß╗ź 1: Trong th├Ł nghiß╗ćm giao thoa l├óng thß╗▒c hiß╗ćn ─æß╗ōng thß╗Øi hai bß╗®c xß║Ī ─æŲĪn sß║»c vß╗øi khoß║Żng v├ón tr├¬n m├Ān ß║Żnh thu ─æŲ░ß╗Żc lß║¦n lŲ░ß╗Żt l├Ā i1 = 0,8 mm v├Ā i2 = 1,2 mm. X├Īc ─æß╗ŗnh toß║Ī ─æß╗Ö c├Īc vß╗ŗ tr├Ł tr├╣ng nhau cß╗¦a c├Īc v├ón s├Īng cß╗¦a hai hß╗ć v├ón tr├¬n m├Ān giao thoa (trong ─æ├│ n l├Ā sß╗æ nguy├¬n).

A. x = l,2.n (mm) B. x= l,8.n (mm)

C. x = 2,4.n (mm) D. x = 3,2.n (mm)

HŲ░ß╗øng dß║½n

C├Īch 1:

\(\begin{array}{l} x = {k_1}{i_1} = {k_2}{i_2}\\ \Rightarrow \frac{{{k_1}}}{{{k_2}}} = \frac{{{i_2}}}{{{i_1}}} = \frac{{1,2}}{{0,8}} = \frac{3}{2}\\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} {k_1} = 3n\\ {k_2} = 2n \end{array} \right.\\ \Rightarrow x = 3n{i_1} = 2n{i_2} = 2,4.n\left( {mm} \right) \end{array}\)

C├Īch 2:

\(\begin{array}{l} \frac{{{i_2}}}{{{i_1}}} = \frac{{1,2}}{{0,8}} = \frac{3}{2}\\ \Rightarrow {i_ \equiv } = 3{i_1} = 2{i_2} = 2,4\left( {mm} \right) \end{array}\)

Chß╗Źn C.

V├¼ tß║Īi gß╗æc tß╗Źa ─æß╗Ö l├Ā mß╗Öt vß╗ŗ tr├Ł v├ón s├Īng tr├╣ng vß╗øi v├ón s├Īng n├¬n c├Īc vß╗ŗ tr├Ł tr├╣ng kh├Īc:

\(x = n{i_ \equiv } = 2,4n\) (mm) (vß╗øi n l├Ā sß╗æ nguy├¬n).

(─Éß╗ā t├¼m ta nh├ón ch├®o hai ph├ón thß╗®c \(\frac{{{i_2}}}{{{i_1}}} = \frac{b}{c} \Rightarrow {i_ \equiv } = b{i_1} = c{i_2}\) ).

V├Ł dß╗ź 2: Trong th├Ł nghiß╗ćm giao thoa l├óng thß╗▒c hiß╗ćn ─æß╗ōng thß╗Øi hai bß╗®c xß║Ī ─æŲĪn sß║»c vß╗øi khoß║Żng v├ón tr├¬n m├Ān ß║Żnh thu ─æŲ░ß╗Żc lß║¦n lŲ░ß╗Żt l├Ā i1 = 2,4 mm v├Ā i2 = 1,6 mm. Khoß║Żng c├Īch ngß║»n nhß║źt giß╗»a c├Īc vß╗ŗ tr├Ł tr├¬n m├Ān c├│ 2 v├ón s├Īng tr├╣ng nhau l├Ā

A. 9,6 mm. B. 3,2 mm.

Bài Hay  Lý Thuyết Giao Thoa Ánh Sáng

C. 1,6 mm. D. 4,8 mm.

HŲ░ß╗øng dß║½n

\(\begin{array}{l} \frac{{{i_2}}}{{{i_1}}} = \frac{{1,6}}{{2,4}} = \frac{2}{3}\\ \Rightarrow {i_ \equiv } = 2{i_1} = 3{i_2} = 2.2,4 = 4,8\left( {mm} \right) = \Delta x \end{array}\)

Chß╗Źn D.

V├Ł dß╗ź 3: Trong th├Ł nghiß╗ćm giao thoa I├óng, thß╗▒c hiß╗ćn ─æß╗ōng thß╗Øi vß╗øi hai ├Īnh s├Īng ─æŲĪn sß║»c khoß║Żng v├ón giao thoa lß║¦n lŲ░ß╗Żt l├Ā 0,21 mm v├Ā 0,27 mm. Lß║Łp c├┤ng thß╗®c x├Īc ─æß╗ŗnh vß╗ŗ tr├Ł tr├╣ng nhau cß╗¦a c├Īc v├ón tß╗æi cß╗¦a hai bß╗®c xß║Ī tr├¬n m├Ān (n l├Ā sß╗æ nguy├¬n).

A. x = l,2.n + 3,375 (mm). B. x = l,89.n + 0,945 (mm).

C. x = l,05n + 0,525 (mm). D. x = 3,2.n (mm).

HŲ░ß╗øng dß║½n

C├Īch 1:

\(\begin{array}{l} x = \left( {2{m_1} + 1} \right).\frac{{0,21}}{2} = \left( {2{m_2} + 1} \right).\frac{{0,27}}{2}\left( {mm} \right)\\ \Rightarrow \frac{{2{m_1} + 1}}{{2{m_2} + 1}} = \frac{9}{7}\\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 2{n_1} + 1 = 9\left( {2n + 1} \right)\\ 2{m_2} + 1 = 7\left( {2n + 1} \right) \end{array} \right.\\ x = 9\left( {n + 1} \right).\frac{{0,21}}{2} = 1,89n + 0,945\left( {mm} \right) \end{array}\)

Chß╗Źn B.

C├Īch 2:

\(\begin{array}{l} \frac{{{i_2}}}{{{i_1}}} = \frac{{0,27}}{{0,21}} = \frac{9}{7}\\ \Rightarrow {i_ \equiv } = 9{i_1} = 7{i_2} = 9.0,21 = 1,89\left( {mm} \right) \end{array}\)

V├¼ tß║Īi gß╗æc tß╗Źa ─æß╗Ö O kh├┤ng phß║Żi l├Ā vß╗ŗ tr├Ł v├ón tß╗æi tr├╣ng v├Ā O c├Īch vß╗ŗ tr├Ł tr├╣ng gß║¦n nhß║źt l├Ā \({x_{\min }} = 0,5{i_ \equiv } = 0,945\) mm n├¬n c├Īc vß╗ŗ tr├Ł tr├╣ng kh├Īc:

\(x = \left( {n + 0,5} \right){i_ \equiv } = 1,890n + 0,945\,mm\) (vß╗øi n l├Ā sß╗æ nguy├¬n).

V├Ł dß╗ź 4: Trong th├Ł nghiß╗ćm giao thoa l├óng thß╗▒c hiß╗ćn ─æß╗ōng thß╗Øi hai bß╗®c xß║Ī ─æŲĪn sß║»c vß╗øi khoß║Żng v├ón n├¬n m├Ān ß║Żnh thu ─æŲ░ß╗Żc lß║¦n lŲ░ß╗Żt l├Ā i1 = 0,5 mm v├Ā i2 = 0,3 mm. Khoß║Żng c├Īch gß║¦n nhß║źt tß╗½ vß╗ŗ tr├Ł tr├¬n m├Ān c├│ 2 v├ón tß╗æi tr├╣ng nhau ─æß║┐n v├ón trung t├óm l├Ā

A. 0,75 mm B. 3,2 mm

C. 1,6 mm D. 1,5 mm

HŲ░ß╗øng dß║½n

\(\begin{array}{l} \frac{{{i_2}}}{{{i_1}}} = \frac{{0,3}}{{0,5}} = \frac{3}{5}\\ \Rightarrow {i_ \equiv } = 3{i_1} = 5{i_2} = 3.0,5 = 1,5\left( {mm} \right) \end{array}\)

V├¼ tß║Īi gß╗æc tß╗Źa ─æß╗Ö O kh├┤ng phß║Żi l├Ā vß╗ŗ tr├Ł v├ón tß╗æi tr├╣ng v├Ā O c├Īch vß╗ŗ tr├Ł tr├╣ng gß║¦n nhß║źt l├Ā :

\({x_{\min }} = 0,5{i_ \equiv } = 0,75mm \)

Chß╗Źn A.

V├Ł dß╗ź 5: Trong th├Ł nghiß╗ćm giao thoa I├óng thß╗▒c hiß╗ćn ─æß╗ōng thß╗Øi hai bß╗®c xß║Ī ─æŲĪn sß║»c vß╗øi khoß║Żng v├ón tr├¬n m├Ān ß║Żnh thu ─æŲ░ß╗Żc lß║¦n lŲ░ß╗Żt l├Ā 1,35 mm v├Ā 2,25 mm. Tß║Īi hai ─æiß╗ām gß║¦n nhau nhß║źt tr├¬n m├Ān l├Ā M v├Ā N th├¼ c├Īc v├ón tß╗æi cß╗¦a hai bß╗®c xß║Ī tr├╣ng nhau. T├Łnh MN.

A. 3,375 (mm) B. 4,375 (mm)

C. 6,75 (mm) D. 3,2 (mm)

HŲ░ß╗øng dß║½n

\(\begin{array}{l} \frac{{{i_2}}}{{{i_1}}} = \frac{{2,25}}{{1,35}} = \frac{5}{3}\\ \Rightarrow {i_ \equiv } = 5{i_1} = 3{i_2} = 5.1,35 = 6,75\left( {mm} \right) = \Delta x = MN \end{array}\)

Chß╗Źn C.

V├Ł dß╗ź 6: Trong th├Ł nghiß╗ćm giao thoa I├óng, thß╗▒c hiß╗ćn ─æß╗ōng thß╗Øi vß╗øi hai bß╗®c xß║Ī ─æŲĪn sß║»c khoß║Żng v├ón lß║¦n lŲ░ß╗Żt: 1,35 mm v├Ā 2,25 mm. Tß║Īi ─æiß╗ām M tr├¬n m├Ān c├Īch v├ón trung t├óm mß╗Öt ─æoß║Īn b cß║Ż hai bß╗®c xß║Ī ─æß╗üu cho v├ón tß╗æi tß║Īi ─æ├│. Hß╗Åi b chß╗ē c├│ thß╗ā nhß║Łn gi├Ī trß╗ŗ n├Āo trong c├Īc gi├Ī trß╗ŗ sau?

A. 3,75 mm. B. 5,75 mm.

C. 6,75 mm. D. 10,125 mm.

HŲ░ß╗øng dß║½n

C├Īch 1:

\(\begin{array}{l} x = \left( {{m_1} + 0,5} \right).1,35 = \left( {{m_2} + 0,5} \right).2,25\left( {mm} \right)\\ \Rightarrow \frac{{2{m_1} + 1}}{{2{m_2} + 1}} = \frac{5}{3}\\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 2{m_1} = 5\left( {2n + 1} \right) \Rightarrow {m_1} = 5n + 2\\ 2{m_2} + 1 = 3\left( {2n + 1} \right) \end{array} \right.\\ x = \left( {5n + 2 + 0,5} \right).1,35\left( {mm} \right)\\ \Leftrightarrow x = 6,75n + 3,375\left( {mm} \right)\\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} n = 1 \Rightarrow x = 3,375\left( {mm} \right)\\ n = 2 \Rightarrow x = 10,125\left( {mm} \right) \end{array} \right. \end{array}\)

Bài Hay  Ôn tập sóng ánh sáng (phần 6)

Chß╗Źn D.

C├Īch 2:

V├¼ tß║Īi gß╗æc tß╗Źa ─æß╗Ö O kh├┤ng phß║Żi l├Ā vß╗ŗ tr├Ł v├ón tß╗æi tr├╣ng v├Ā O c├Īch vß╗ŗ tr├Ł tr├╣ng gß║¦n nhß║źt l├Ā \({x_{\min }} = 0,5{i_ \equiv } = 0,375mm\) n├¬n c├Īc vß╗ŗ tr├Ł tr├╣ng kh├Īc:

\(x = \left( {n + 0,5} \right){i_ \equiv } = 6,75n + 3,375mm\) (vß╗øi n l├Ā sß╗æ nguy├¬n)

Chß╗Źn D.

V├Ł dß╗ź 7: Trong th├Ł nghiß╗ćm giao thoa I├óng thß╗▒c hiß╗ćn ─æß╗ōng thß╗Øi hai bß╗®c xß║Ī ─æŲĪn sß║»c vß╗øi khoß║Żng v├ón tr├¬n m├Ān ├Ānh thu ─æŲ░ß╗Żc lß║¦n lŲ░ß╗Żt l├Ā i1 = 0,5 mm v├Ā i2 = 0,4 mm. Hai ─æiß╗ām M v├Ā N tr├¬n m├Ān m├Ā tß║Īi c├Īc ─æiß╗ām ─æ├│ hß╗ć 1 cho v├ón s├Īng v├Ā hß╗ć 2 cho v├ón tß╗æi. Khoß║Żng c├Īch MN nhß╗Å nhß║źt l├Ā

A. 2 mm. B. 1,2 mm.

C. 0,8 mm. D. 0,6 mm.

HŲ░ß╗øng dß║½n

C├Īch 1:

\(\begin{array}{l} x = {k_1}{i_1} = \left( {2{m_2} + 1} \right).0,5{i_2}\\ \Rightarrow \frac{{{k_1}}}{{2{m_2} + 1}} = \frac{{0,5{i_2}}}{{{i_1}}} = \frac{{0,5.0,4}}{{0,5}} = \frac{2}{5}\\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} {k_1} = 2\left( {2n + 1} \right)\\ 2{m_2} + 1 = 5\left( {2n + 1} \right) \end{array} \right.\\ x = 2\left( {2n + 1} \right)0,5\left( {mm} \right)\\ \Rightarrow {x_{n + 1}} – {x_n} = 2\left( {mm} \right) \end{array}\)

Chß╗Źn A.

C├Īch 2:

* V├ón tß╗æi cß╗¦a ╬╗2 tr├╣ng vß╗øi v├ón s├Īng ╬╗1:

\(\begin{array}{l} \frac{{{i_2}}}{{2{i_1}}} = \frac{{0,4}}{{2.0,5}} = \frac{2}{5}\\ \Rightarrow {i_ \equiv } = 2.2{i_1} = 5{i_2} = 2.2.0,5 = 2\left( {mm} \right) = \Delta x = MN \end{array}\)

Chß╗Źn A.

—─Éß╗ā xem tiß║┐p nß╗Öi dung phß║¦n B├Āi tß║Łp minh hß╗Źa, c├Īc em vui l├▓ng ─æ─āng nhß║Łp v├Āo trang hoc247.net ─æß╗ā xem online hoß║Ęc tß║Żi vß╗ü m├Īy t├Łnh—

Tr├¬n ─æ├óy l├Ā mß╗Öt phß║¦n tr├Łch ─æoß║Īn nß╗Öi dung Chuy├¬n ─æß╗ü L├Į thuyß║┐t v├Ā b├Āi tß║Łp X├Īc ─æß╗ŗnh c├Īc vß╗ŗ tr├Ł tr├╣ng nhau cß╗¦a hai hß╗ć v├ón trong Giao thoa ├Īnh s├Īng n─ām 2020. ─Éß╗ā xem to├Ān bß╗Ö nß╗Öi dung c├Īc em chß╗Źn chß╗®c n─āng xem online hoß║Ęc ─æ─āng nhß║Łp v├Āo trang hoc247.net ─æß╗ā tß║Żi t├Āi liß╗ću vß╗ü m├Īy t├Łnh.

Hy vß╗Źng t├Āi liß╗ću n├Āy sß║Į gi├║p c├Īc em hß╗Źc sinh ├┤n tß║Łp tß╗æt v├Ā ─æß║Īt th├Ānh t├Łch cao trong hß╗Źc tß║Łp .

C├Īc em quan t├óm c├│ thß╗ā tham khß║Żo th├¬m c├Īc t├Āi liß╗ću c├╣ng chuy├¬n mß╗źc:

  • B├Āi tß║Łp trß║»c nghiß╗ćm Vß║Łt l├Į 12 chß╗¦ ─æß╗ü Mß║Īch dao ─æß╗Öng c├│ c├Īc tß╗ź gh├®p n─ām 2020

  • 4 b├Āi to├Īn li├¬n quan ─æß║┐n hiß╗ćn tŲ░ß╗Żng T├Īn sß║»c ├Īnh s├Īng quan trß╗Źng nhß║źt m├┤n Vß║Łt l├Į 12 n─ām 2020

  • B├Āi tß║Łp v├Ā c├┤ng thß╗®c t├Łnh nhanh vß╗ü Con lß║»c l├▓ xo, Con lß║»c ─æŲĪn trong D─É─ÉH

Ch├║c c├Īc em hß╗Źc tß║Łp tß╗æt !

Bạn đang xem bài viết: Lý thuyết và bài tập Xác định các vị trí trùng nhau của hai hệ vân trong Giao thoa ánh sáng. Thông tin do Elive chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment