TOÁN RỜI RẠC BÀI TẬP ÔN TẬP GIỮA KỲ LOGIC Lập bảng chân trị cho các

[TRR] Biểu thức mệnh đề – tìm bảng chân trị | Toán rời rạc cho tin học
[TRR] Biểu thức mệnh đề – tìm bảng chân trị | Toán rời rạc cho tin học

Bai tap on giua ky – HELLO

Course: Nhập môn lập trình (INT 1008)

104 Documents

TOÁN RỜI RẠC

BÀI TẬP ÔN TẬP GIỮA KỲ

LOGIC

1. Lập bảng chân trị cho các mệnh đề:

a.

)()( rpqp øùú

b.

))()(())()(( prrqprqp ùøúøøùú

2. Chứng minh các mệnh đều sau là hằng đúng (tautology) bằng cách sử dụng các công thức mệnh đề:

a.

pqpq øùø ))((

b.

qpqp øùú ))((

3. Chứng minh 2 mệnh đề tương đương bằng cách lập bảng chân trị và sử dụng công thức:

a.

rqpqrp øúøúøûøúø )(

b.

)()()( rqprpqp ùûù

c.

)()()( rqprpqp úûú

4. Cho P(x) là <x biết đá banh=, trong đó x thuộc tập các sinh viên. Biểu diễn các câu sau theo P(x):

Bài Hay  Bo de toan roi rac (on thi cao hoc khmt)

a. Tất cả sinh viên biết đá banh.

b. Một số sinh viên biết đá banh.

c. Một số sinh viên không biết đá banh.

d. Không có sinh viên nào biết đá banh.

e. Có một và chỉ một sinh viên biết đá banh.

(Hướng dẫn: sau khi xác định 1 sv x nào đó biết đá banh, phải xác định mọi sv khác nếu không phải

là x thì không biết đá banh)

Kết quả: tồn tại x với mọi y sao cho P(x,y) và nếu y!=x thì không P(y)

5. Cho L(x,y) là <x yêu y=, trong đó x, y thuộc tập tất cả mọi người trên thế giới. Biểu diễn theo L(x,y):

a. Mọi người đều yêu Kaka.

b. Mọi người đều yêu một ai đó.

c. Mọi người đều yêu một ai đó không phải là chính mình.

d. Có một người mà tất cả mọi người đều yêu.

e. Không có ai yêu tất cả mọi người.

Bài Hay  Lý thuyết và cách làm bài tập lập bảng chân trị

f. Có một người mà không ai yêu.

g. Có đúng một người mà tất cả mọi người đều yêu.

CHỨNG MINH

6. Chứng minh: 1 + 3 +. . .+ (2n−3) + (2n−1) = n2

7. Chứng minh: với mọi n nguyên dương thì n(n+1) là số lẻ.

8. Chứng minh

2

333

2

)1(

…21 ú

û

ù

ú

û

ù

nn

n

với n nguyên dương.

Bạn đang xem bài viết: TOÁN RỜI RẠC BÀI TẬP ÔN TẬP GIỮA KỲ LOGIC Lập bảng chân trị cho các. Thông tin do Elive chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment