Khắc phục lỗi không cắm tai nghe vẫn hiện biểu tượng

Tự Sửa iPhone BỊ MẤT LOA TRONG DÍNH TAI NGHE QUÁ ĐƠN GIẢN
Tự Sửa iPhone BỊ MẤT LOA TRONG DÍNH TAI NGHE QUÁ ĐƠN GIẢN

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Ôªø

Nội dung bài viết

L·ªói không c·∫Øm tai nghe v·∫´n hi·ªán bi·ªÉu t∆∞·ª£ng là l·ªói khi b·∫°n ƒëã rút tai nghe ra mà ƒëi·ªán tho·∫°i v·∫´n duy trì ch·∫ø ƒë·ªô headphone, âm thanh ƒë∆∞·ª£c phát b·∫±ng loa trong r·∫•t nh·ªè và g·∫ßn nh∆∞ không th·ªÉ nghe ƒë∆∞·ª£c dù b·∫°n ƒëã rút tai nghe ra r·ªìi.

Khi ·ªü trong ch·∫ø ƒë·ªô tai nghe, dù b·∫°n tƒÉng m·ª©c âm l∆∞·ª£ng hay b·∫≠t loa ngoài thì c≈©ng không th·ªÉ kh·∫Øc ph·ª•c ƒë∆∞·ª£c tình tr·∫°ng trên. Chính vì v·∫≠y mà các ch·ª©c nƒÉng nh∆∞ g·ªçi ƒëi·ªán, nghe nh·∫°c, xem video ƒë·ªÅu b·ªã ·∫£nh h∆∞·ªüng, không th·ªÉ th·ª±c hi·ªán ƒë∆∞·ª£c khi·∫øn ng∆∞·ªùi dùng khó ch·ªãu.

L·ªói không c·∫Øm tai nghe v·∫´n hi·ªán bi·ªÉu t∆∞·ª£ng

Tr∆∞·ªõc khi tìm hi·ªÉu v·ªÅ cách kh·∫Øc ph·ª•c l·ªói không t·∫Øt ƒë∆∞·ª£c ch·∫ø ƒë·ªô tai nghe, chúng ta hãy cùng xem nguyên nhân d·∫´n ƒë·∫øn tình tr·∫°ng này là gì nhé. Tuy r·∫•t khó ƒë·ªÉ xác ƒë·ªãnh nguyên nhân th·∫≠t s·ª± c·ª≠a l·ªói không t·∫Øt ƒë∆∞·ª£c ch·∫ø ƒë·ªô tai nghe nh∆∞ng m·ªôt s·ªë nguyên nhân ph·ªï bi·∫øn ƒë∆∞·ª£c li·ªát kê d∆∞·ªõi ƒëây nh∆∞ sau:

– Nguyên nhân ƒë·∫ßu tiên có th·ªÉ là do tai nghe ƒë∆∞·ª£c rút quá ƒë·ªôt ng·ªôt khi các ch∆∞∆°ng trình phát nh·∫°c v·∫´n ƒëang ho·∫°t ƒë·ªông. ƒêây là nguyên nhân ph·ªï bi·∫øn nh·∫•t d·∫´n ƒë·∫øn tình tr·∫°ng âm thanh v·∫´n ·ªü ch·∫ø ƒë·ªô tai nghe. ƒê·ªÉ tránh m·∫Øc ph·∫£i l·ªói này, b·∫°n hãy d·ª´ng t·∫•t c·∫£ các ch∆∞∆°ng trình phát nh·∫°c tr∆∞·ªõc khi rút tai nghe kh·ªèi ƒëi·ªán tho·∫°i.

– Nguyên nh·∫≠n th·ª© 2 b·∫°n có th·ªÉ l∆∞u ý ƒëó là m·ªü quá nhi·ªÅu ·ª©ng d·ª•ng ch·∫°y n·ªÅn cùng m·ªôt lúc và chúng không t∆∞∆°ng thích v·ªõi nhau nên khi·∫øn cho ƒëi·ªán tho·∫°i b·ªã r∆°i vào tình tr·∫°ng không phát ƒë∆∞·ª£c loa ngoài

Bài Hay  Cách tắt chế độ tai nghe iphone 6 bạn nên nắm rõ

Nguyên nhân khi·∫øn g·∫∑p ph·∫£i l·ªói tai nghe

– M·ªôt nguyên nhân khác là do b·∫°n s·ª≠ d·ª•ng tai nghe không chính hãng ho·∫∑c không cùng dòng máy v·ªõi ƒëi·ªán tho·∫°i. L∆∞u ý nên s·ª≠ d·ª•ng tai nghe cùng v·ªõi dòng máy và ƒë∆∞·ª£c mua t·∫°i các c·ª≠a hàng uy tín ƒë·ªÉ s·ª≠ d·ª•ng hi·ªáu qu·∫£ nh·∫•t.

– Khi jack c·∫Øm tai nghe b·ªã h·ªèng, ƒëi·ªán tho·∫°i b·∫°n c≈©ng có th·ªÉ x·∫£y ra l·ªói ch·∫ø ƒë·ªô tai nghe. V·ªõi nguyên nhân này, b·∫°n ch·ªâ c·∫ßn ƒë·ªïi tai nghe khác là có th·ªÉ kh·∫Øc ph·ª•c ƒë∆∞·ª£c.

– L·ªó c·∫Øm tai nghe c·ªßa ƒëi·ªán tho·∫°i b·ªã ·∫©m hay bám nhi·ªÅu b·ª•i b·∫©n c≈©ng là m·ªôt nguyên nhân khi·∫øn âm thanh không phát ƒë∆∞·ª£c loa ngoài. Th∆∞·ªùng xuyên v·ªá sinh tai nghe, ƒëi·ªán tho·∫°i ƒë·ªÉ tránh x·∫£y ra tình tr·∫°ng trên.

– Các ·ª©ng d·ª•ng khi c·∫≠p nh·∫≠t b·ªã l·ªói. N·∫øu do nguyên nhân này, b·∫°n hãy xóa các ·ª©ng d·ª•ng này và t·∫£i l·∫°i chúng.

– Nguyên nhân cu·ªëi cùng là do ƒëi·ªán tho·∫°i b·ªã ch·ªãu l·ª±c va ƒë·∫≠p m·∫°nh, khi·∫øn m·ªôt s·ªë linh ki·ªán ƒëi·ªán t·ª≠ bên trong máy g·∫∑p tr·ª•c tr·∫∑c d·∫´n ƒë·∫øn l·ªói ch·∫ø ƒë·ªô tai nghe.

Khi ƒëã tìm hi·ªÉu ƒë∆∞·ª£c nguyên nhân c·ªßa l·ªói không c·∫Øm tai nghe v·∫´n hi·ªán bi·ªÉu t∆∞·ª£ng trên iPhone hay chính là l·ªói iPhone b·ªã treo ·ªü ch·∫ø ƒë·ªô tai nghe, bài vi·∫øt ƒë∆∞a ra m·ªôt s·ªë cách kh·∫Øc ph·ª•c b·∫°n có th·ªÉ tham kh·∫£o nh∆∞ sau:

Cách ƒë·∫ßu tiên mà ƒë∆∞·ª£c nhi·ªÅu ng∆∞·ªùi s·ª≠ d·ª•ng ƒëó là c·∫Øm l·∫°i tai nghe r·ªìi rút ra và ki·ªÉm tra l·∫°i tình tr·∫°ng loa ƒëi·ªán tho·∫°i. Khi c·∫Øm l·∫°i tai nghe s·∫Ω giúp ƒëi·ªán tho·∫°i c·ªßa b·∫°n nh·∫≠n di·ªán ch·∫ø ƒë·ªô chính xác h∆°n. N·∫øu c·∫Øm l·∫°i tai nghe và rút ra mà ƒëi·ªán tho·∫°i v·∫´n không kh·∫Øc ph·ª•c ƒë∆∞·ª£c l·ªói treo ch·∫ø ƒë·ªô tai nghe thì hãy th·ª≠ các cách khác d∆∞·ªõi ƒëây nhé.

Khi ƒëi·ªán tho·∫°i c·ªßa b·∫°n ƒë∆∞·ª£c b·∫≠t ch·∫ø ƒë·ªô máy bay, m·ªçi k·∫øt n·ªëi nh∆∞ wifi, bluetooth ƒë·ªÅu b·ªã t·∫Øt, n·∫øu có l·ªói v·ªÅ k·∫øt n·ªëi bluetooth c≈©ng s·∫Ω b·ªã lo·∫°i b·ªè. Sau m·ªôt vài phút b·∫°n t·∫Øt ch·∫ø ƒë·ªô máy bay và ƒë·ªÉ ƒëi·ªán tho·∫°i ·ªü ch·∫ø ƒë·ªô th∆∞·ªùng r·ªìi ki·ªÉm tra l·∫°i tình tr·∫°ng loa. Cách kh·∫Øc ph·ª•c này r·∫•t h·ªØu ích nh·∫•t là ƒë·ªëi v·ªõi tai nghe bluetooth, tai nghe TWS.

Bài Hay  Cách Tắt Chế Độ Tai Nghe, Hướng Dẫn Dễ Dàng Nhất 2022 Học Review

Khi kh·ªüi ƒë·ªông l·∫°i iPhone, thi·∫øt b·ªã s·∫Ω ƒë∆∞·ª£c xóa các thi·∫øt l·∫≠p c≈© và làm m·ªõi l·∫°i chúng. Do v·∫≠y mà ch·∫ø ƒë·ªô tai nghe c≈©ng ƒë∆∞·ª£c t·∫Øt, ƒëi·ªán tho·∫°i s·∫Ω tr·ªü l·∫°i ch·∫ø ƒë·ªô loa bình th∆∞·ªùng. Ngoài ra ƒëây c≈©ng là cách gi·∫£i quy·∫øt cho tr∆∞·ªùng h·ª£p n·∫øu các ·ª©ng d·ª•ng trên ƒëi·ªán tho·∫°i b·ªã xung ƒë·ªôt.

Sau m·ªôt quá trình dài s·ª≠ d·ª•ng thì có th·ªÉ ph·∫ßn jack c·∫Øm, c·ªïng k·∫øt n·ªëi tai nghe c·ªßa b·∫°n s·∫Ω b·ªã bám b·ª•i b·∫©n d·∫´n ƒë·∫øn tình tr·∫°ng ƒëi·ªán tho·∫°i s·∫Ω nh·∫≠n di·ªán sai v·ªÅ tình tr·∫°ng c·∫Øm, rút c·ªßa tai nghe. B·∫°n có th·ªÉ dùng v·∫£i m·ªÅm, tƒÉm bông ƒë·ªÉ v·ªá sinh ph·∫ßn c·ªïng c·∫Øm này tránh thi·∫øt b·ªã nh·∫≠n di·ªán nh·∫ßm và t·ª± thi·∫øt l·∫≠p ch·∫ø ƒë·ªô tai nghe.

N·∫øu th·ª≠ các cách trên r·ªìi v·∫´n không ƒë∆∞·ª£c thì ph·∫ßn l·ªõn có th·ªÉ do tai nghe c·ªßa b·∫°n, chính vì th·ªÉ b·∫°n hãy th·ª≠ k·∫øt n·ªëi ƒëi·ªán tho·∫°i v·ªõi tai nghe khác ƒë·ªÉ ki·ªÉm tra xem nhé!

L∆∞u ý tr∆∞·ªõc khi reset l·∫°i chi·∫øc iPhone c·ªßa mình, b·∫°n c·∫ßn sao l∆∞u d·ªØ li·ªáu c·∫©n th·∫≠n. Thao tác reset máy nh∆∞ sau:

B∆∞·ªõc 1: Ch·ªçn “Cài ƒë·∫∑t chung” trong ph·∫ßn “Cài ƒë·∫∑t” trên iPhone.

B∆∞·ªõc 2: ·∫§n ch·ªçn “ƒê·∫∑t l·∫°i”

B∆∞·ªõc 3: Sau ƒëó ch·ªçn “ƒê·∫∑t l·∫°i t·∫•t c·∫£ cài ƒë·∫∑t”

Cách reset l·∫°i máy Iphone

– Khôi ph·ª•c phiên b·∫£n iOS: L·ªói treo ch·∫ø ƒë·ªç tai nghe c≈©ng có th·ªÉ là do l·ªói t·ª´ chính phiên b·∫£n iOS c·ªßa b·∫°n. Hãy th·ª≠ phôi ph·ª•c l·∫°i phiên b·∫£n iOS ƒë·ªÉ kh·∫Øc ph·ª•c l·ªói trên nhé.

– N·∫øu nh∆∞ t·∫•t c·∫£ các cách kh·∫Øc ph·ª•c trên ƒë·ªÅu không ƒë∆∞·ª£c thì cách cu·ªëi cùng là mang ƒë·∫øn trung tâm b·∫£o hành ƒë·ªÉ th·ª£ s·ª≠a ch·ªØa chuyên nghi·ªáp kh·∫Øc ph·ª•c s·ª± c·ªë này cho b·∫°n.

Bài Hay  Hướng dẫn cách tắt chế độ tai nghe trên iPhone đơn giản nhất

Gi·ªëng v·ªõi cách t·∫Øt bi·ªÉu t∆∞·ª£ng tai nghe trên ƒëi·ªán tho·∫°i iPhone, b·∫°n c≈©ng có th·ªÉ làm t∆∞∆°ng t·ª± ƒë·ªëi v·ªõi ƒëi·ªán tho·∫°i Android,Xiaomi, Redmi ƒë·ªÉ kh·∫Øc ph·ª•c l·ªói treo ch·∫ø ƒë·ªô tai nghe nh∆∞ sau:

– C·∫Øm l·∫°i tai nghe r·ªìi rút ra và ki·ªÉm tra l·∫°i

– B·∫≠t r·ªìi t·∫Øt ch·∫ø ƒë·ªô máy bay

РKhởi động lại điện thoại Android,Xiaomi, Redmi

– Reset l·∫°i ƒëi·ªán tho·∫°i Android,Xiaomi, Redmi v·ª©i th·ª© t·ª± các thao tác nh∆∞ sau:

Cài ƒë·∫∑t -> Sao l∆∞u và khôi ph·ª•c cài ƒë·∫∑t -> Khôi ph·ª•c cai ƒë·∫∑t g·ªëc -> ƒê·∫∑t l·∫°i ƒëi·ªán tho·∫°i

Cách reset các dòng máy Android

Trên ƒëây là m·ªôt s·ªë chia s·∫ª v·ªÅ cách kh·∫Øc ph·ª•c l·ªói không c·∫Øm tai nghe v·∫´n hi·ªán bi·ªÉu t∆∞·ª£ng. Hy v·ªçng ƒëem l·∫°i thông tin h·ªØu ích cho b·∫°n ƒë·ªçc.

Ho·∫∑c b·∫°n có th·ªÉ tham kh·∫£o trong video sau:

Tai nghe 1 bên to bên nh·ªè có th·ªÉ do nh·ªØng nguyên nhân nh∆∞ dây tai nghe b·ªã ƒë·ª©t, jack c·∫Øm l·ªèng ho·∫∑c âm l∆∞·ª£ng ch∆∞a ƒë∆∞·ª£c ƒëi·ªÅu ch·ªânh cân b·∫±ng. B·∫°n có th·ªÉ xem chi ti·∫øt trong bài vi·∫øt: T·∫†I SAO TAI NGHE 2 BÊN KHÔNG ƒê·ªÄU? M·∫∏O CH·ªàNH ÂM L∆Ø·ª¢NG NGHE NH·∫†C C·ª∞C CH·∫§T

Tr∆∞·ªùng h·ª£p này kh·∫£ nƒÉng cao là do tai nghe c·ªßa b·∫°n b·ªã h·ªèng ho·∫∑c jack c·∫Øm có v·∫•n ƒë·ªÅ khi·∫øn ƒëi·ªán tho·∫°i không th·ªÉ nh·∫≠n di·ªán ƒë∆∞·ª£c thi·∫øt b·ªã.

Tham kh·∫£o bài vi·∫øt sau: TOP 7+ TAI NGHE BLUETOOTH D∆Ø·ªöI 500K ƒêÁNG MUA NH·∫§T

Fanpage Facebook hỗ trợ: Smartnew

Kênh Youtube review s·∫£n ph·∫©m giá t·ªët: Smartnew

Website review các s·∫£n ph·∫©m giá t·ªët : Smartnew

TVQuản trị viênQuản trị viên

Xin chào quý khách. Quý khách hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ phản hồi sớm

Bạn đang xem bài viết: Khắc phục lỗi không cắm tai nghe vẫn hiện biểu tượng. Thông tin do Elive chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment