BÀI TẬP TỐI ĐA HÓA LỢI ÍCH NGƯỜI TIÊU DÙNG Bài 2: Người tiêu dùng

LÝ THUYẾT NGƯỜI TIÊU DÙNG
LÝ THUYẾT NGƯỜI TIÊU DÙNG

Bài tập hành vi người tiêu dùng

University: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Course: Hành vi người tiêu dùng (HVNTD 1)

89 Documents

BÀI TẬP TỐI ĐA HÓA LỢI ÍCH NGƯỜI TIÊU DÙNG

Bài 2: Người tiêu dùng dành ngân sách (I) = 60$ để tiêu dùng X; Y. Giá của 2

loại hàng này tương ứng là PX = 20$, PY = 5$. Lợi ích đạt được từ việc tiêu dùng

2 loại hàng hóa trên được biểu thị bởi bảng số liệu sau:

3.1. Viết phương trình giới hạn ngân sách

X.PX+Y.Py=I; 20X+5Y=60; 4X+Y=12

3.2. Xác định số lượng hàng hóa X và Y

được tiêu dùng để tối đa hóa lợi ích. Mức

lợi ích tối đa là?

3.3. Giả sử giá của 2 loại hàng hóa này cùng

thay đổi, PX = 10$; PY = 10$; Xác định số

lượng hàng hóa tiêu dùng để tối đa hóa lợi

Bài Hay  Trần Minh Trí

ích. Mức lợi ích tối đa?

Điều kiện để tối đa hóa lợi ích:

Mux/Px= MUY/PY

X.Px + Y.Py =I; 4X+Y=12

Các cặp hàng hóa làm cho Mux/Px = MUy/Py

X = 1; Y =3

X= 2; Y=4 thỏa mãn phương trình đường ngân sách. Đó là cặp hàng hóa làm tối

đa hóa lợi ích người tiêu dùng; TU = Tux+TUy = 120+100=220

X =5; Y= 5

X

TUX

Y

TUY

1

80

1

40

2

120

2

70

3

140

3

90

4

150

4

100

5

150

5

100

X

TUX

Y

TUY

MUx

MUy

Mux/Px

MUy/Py

Mux/Px’

MUy/Py’

1

80

1

40

80

40

4

8

8

4

2

120

2

70

40

30

2

6

4

3

3

140

3

90

20

20

1

4

2

2

4

150

4

100

10

10

0,5

2

1

1

5

150

5

100

0

0

0

0

0

0

Bạn đang xem bài viết: BÀI TẬP TỐI ĐA HÓA LỢI ÍCH NGƯỜI TIÊU DÙNG Bài 2: Người tiêu dùng. Thông tin do Elive chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment